SFS 1989:185

890185.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:185

om arvoden m. m. för uppdrag inom riksdagen, dess

Utkom från try cket

myndigheter och organ;

den 23 maj i989

utfärdad den 3 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och

organ skall utgå en ligt följande:

1. Sveriges riksbank
Fullmäktig som inte är tjänsteman: 2 000 kronor för månad.

Fullmäktiges ordförande: 3000 kronor för månad utöver fullmäktigear­

vodet.

Suppleant för fullmäktig som inte är tjänsteman: 650 kronor för månad.

Ledamot av valutastyrelsen som inte är tjänsteman i riksbanken: 800

kronor för månad.

' Förs. 1988/89:22, KU27, rskr. 209.

265

¬

background image

⬢' bi ^

'

v

SFS 1989:185

Suppleant i valutastyrelsen som inte är tjänsteman i riksbanken: 300

kronor för månad.

2. Riksdagens förvaltningsstyrelse

Ledamot: 1 000 kronor för månad.

Vice ordförande i förvaltningsstyrelsen: 350 kronor för månad utöver

ledamotsarvodet.

Ordförande i direktionen: 450 kronor för månad utöver arvodet som

ledamot av förvaltningsstyrelsen.

Ledamot av direktionen som inte är vice ordförande i förvaltningsstyrel­

sen eller ordförande i dir ektionen: 350 kronor för månad utöver arvodet
som ledamot av förvaltningsstyrelsen.

Suppleant i förvaltningsstyrelsen: 300 k ronor för månad.

3. Riksdagens revisorer

Revisor: 1 200 kronor för månad.

Ordförande: 500 kronor för månad utöver arvodet som revisor.

Vice ordförande: 400 kronor för månad utöver arvodet som revisor.
Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande eller vice ordförande

eller tjänsteman vid kansliet: 300 kronor för månad utöver arvodet som

revisor.

Suppleant: 300 kronor för månad.

4. Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot av arbetsutskottet: 250 kronor för månad.

Ordförande: 650 kronor för månad utöver arvodet som ledamot av

arbetsutskottet.

Suppleant i arbetsut skottet: sammanträdesarvode enligt 2 §.

5. Riksdagens besvärsnämnd
Ledamot: 200 kronor för månad.

Ordförande; 600 kronor för månad utöver ledamotsarvodet.

Suppleant: sammanträdesarvode enligt 2 §.

6. Valprövningsnämnden

Ledamot och suppleant: dagarvode med motsvarande tillämpning av

bestämmelserna i förordningen (1978:45) om ersättning vid kommitté­
uppdrag.

Ordföranden och dennes ersättare: 1000 kronor för månad utöver da­

garvodet.

7. Utrikesnämnden
Ledamot och suppleant: sammanträdesarvode enligt 2 § under tid då

riksmöte inte pågår.

8. Stiftelsen Riksba nkens jubileumsfond

Ledamot och suppleant: 900 kronor för månad.

Ordförande: 1 100 kronor för månad utöver ledamotsarvodet.

Vice ordförande; 550 kronor för månad utöver ledamotsarvodet.

266

¬

background image

⬢/i I För full görande av i 1 § angivna uppdrag utgår särskilt arvode för

SFS 1989:185

⬢ sammanträdesdag (sammanträdesarvode) med belopp som fastställs av

riksdagens förvaltningskontor. Sammanträdesarvode utgår dock inte till

a) riksbanksfullmäktiges ordförande,
b) riksbankschef,

c) vice riksbankschef.
Till supplean t som deltar i sa mmanträde utan att delta i beslut utgår

sammanträdesarvode endast om respektive organ beslutar det. Samman­

trädesarvode enligt denna paragraf utgår ej när arvodering sker med
tillämpning av förordningen (1978:45) om ersättning vid kommittéupp­

drag.

3 § För resor som företas för fullgörande av uppdrag som avses i 1 § 1, 5

och 6 utgår resekostnadsersättning, traktamente och annan ersättning
enligt allmänt reseavtal som gäller för statens tjänstemän eller, när det är
fråga om utrikes resa, enligt utlandsresereglementet (1953:666).

För riksdagsledamot, som uppbär traktamente enligt lagen (1988 :589)

om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter 7 och 8 §§, minskas dock

dagtraktamentet med det belopp för dag som utgår enligt nämnda bestäm­

melser.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1989. Den skall dock tillämpas

fr.o.m. den 1 januari 1989.

Genom lagen upphäv s lagen (1987: 576) om arvoden m.m. för uppdrag

inom riks dagen, dess myndigheter och organ.

Arvoden för vissa uppdrag inom riksgäldskontoret skall övergångsvis

utgå under perioden den 1 januari 1989 - den 30 juni 1989 enligt följan­

de:

Riksgäldskontoret

Fullmäktig: I 200 kronor för månad.
Fullmäktiges ordförande: 1 200 kronor för månad utöver fullmäktigear­

vodet.

Ledamot av ar betsutskottet som inte är ordförande eller riksgäldsdirek­

tör: 700 kronor för månad utöver fullmäktigearvodet.

Suppleant för fullmäktig: 275 kronor för månad.
Sammanträdesarvode för fullgörande av angivna uppdrag skall bestäm­

mas med tilläm pning av 2 §.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

BENGT G�RANSSON

(Justitiedepartementet)

267

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.