SFS 2016:1110 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

161110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m.
för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1989:185) om arvo-

den m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

dels att 1, 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

1 §

2

Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och

organ ska betalas enligt följande:

Organ/Befattning

Månadsarvode i procent av
arvode som riksdagsledamot

1. Sveriges riksbank

Fullmäktiges ordförande:

27,5

Fullmäktiges vice ordförande:

23

Annan fullmäktig:

14

Suppleant för fullmäktig:

3,5

2. Riksdagsstyrelsen

Vald ledamot i riksdagsstyrelsen:

15

Företrädaren för en partigrupp
utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen:

15

3. Riksrevisionens parlamentariska råd

Ordförande:

10

Vice ordförande:

7,5

Ledamot som inte är ordförande
eller vice ordförande:

2

4. Nordiska rådets svenska delegation

Ordförande:

4

Ledamot av arbetsutskottet som
inte är ordförande i delegationen:

1

1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36.

2 Senaste lydelse 2012:885.

SFS 2016:1110

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1110

5. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

Ordförande: 11,5
Vice ordförande:

8

Annan ledamot och suppleant:

5

2 §

3

För fullgörande av sådana uppdrag som anges i 1 § betalas ett särskilt

arvode för en sammanträdesdag som infaller en måndag, en fredag eller under
perioder då kammaren inte sammanträder (sammanträdesarvode). Samman-
trädesarvode betalas dock inte till vald ledamot och företrädare för partigrupp
utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen.

Sammanträdesarvode betalas även till
1. ledamot och tjänstgörande ersättare i ledamotsrådet,
2. tjänstgörande suppleant och tjänstgörande ersättare för företrädare för

partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,

3. suppleant i Nordiska rådets svenska delegations arbetsutskott,
4. ledamot och suppleant i Utrikesnämnden för sammanträde som är förlagt

till period då riksdagen har plenifri tid,

5. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Nordiska

rådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Nor-
diska rådet,

6. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Europarådets

verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Europarådet
samt

7. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i den parlamen-

tariska församlingens verksamhet i Organisationen för säkerhet och sam-
arbete i Europa i den mån motsvarande ersättning inte betalas från den parla-
mentariska församlingen.

Arvodesbeloppen fastställs av riksdagsstyrelsen.
Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas sam-

manträdesarvode endast om respektive organ beslutar det.

3 §

4

Den som gör en resa för att fullgöra något sådant uppdrag som räknas

upp i 1–2 §§ har rätt till resekostnadsersättningar och traktamente enligt andra
stycket.

Resekostnadsersättningar och traktamente lämnas
1. för riksdagsledamöter enligt regler i lagen (2016:1108) om ersättning till

riksdagens ledamöter efter samordning med den resekostnads- och trakta-
mentsersättning som i övrigt lämnas från Riksdagsförvaltningen,

2. för ledamöter i Riksrevisionens parlamentariska råd enligt bestämmelser

i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen,

3. för fullmäktige och suppleanter för fullmäktige i Riksbanken som inte är

riksdagsledamöter enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt
kollektivavtalet gäller för arbetstagare hos Riksbanken och

4. för övriga uppdragstagare enligt samma bestämmelser som för arbets-

tagare hos Riksdagsförvaltningen.

3 Senaste lydelse 2012:885.

4 Senaste lydelse 2011:747.

background image

3

SFS 2016:1110

3 a §

Den som fullgör uppdrag i Europarådets svenska delegation och som

lämnar riksdagen i samband med ett val, har under den återstående delen av
delegationens mandatperiod rätt till

– arvode enligt 2 § andra stycket 6,
– resekostnadsersättningar och traktamente enligt 3 § andra stycket 1, och
– teknisk och elektronisk utrustning enligt 7 kap. 9 § lagen (2016:1108) om

ersättning till riksdagens ledamöter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.