SFS 2018:679 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ / SFS 2018:679 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
SFS2018-679.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för

uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 a § lagen (1989:185) om arvoden

m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska ha

följande lydelse.

1 a §2 �&rsarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndig-

heter enligt följande.

Organ/befattning

�&rsarvode i procent av månads-

arvode som riksdagsledamot

1. Valprövningsnämnden

Ordförande:

2. Riksdagens överklagandenämnd

Ordförande:

3. Nämnden för lön till riksdagens

ombudsmän och riksrevisorerna

Ordförande:

Ledamot:

4. Statsrådsarvodesnämnden

Ordförande:

Ledamot:

5. Nämnden för prövning av statsråds

och statssekreterares övergångs-

restriktioner

Ordförande:

Ledamot:

6. Partibidragsnämnden

Ordförande:

Ledamot:

118

52

75

50

72

50

90

70

70

45

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1

Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305.

2

Senaste lydelse 2013:354.

SFS 2018:679

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:679

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Mathias Säfsten

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.