SFS 2019:27 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ / SFS 2019:27 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
SFS2019-27.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för

uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1989:185) om
arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska
ha följande lydelse.

1 §2 Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ ska betalas enligt följande:

Organ/befattning

Månadsarvode i procent av arvode
som riksdagsledamot

1. Sveriges riksbank

Fullmäktiges ordförande:
Fullmäktiges vice ordförande:
Annan fullmäktig:
Suppleant för fullmäktig:

27,5
23
14
3,5

2. Riksdagsstyrelsen

Vald ledamot i riksdagsstyrelsen:
Företrädaren för en partigrupp utan
vald ledamot i riksdagsstyrelsen:

15

15

3. Riksdagens råd för Riksrevisionen

Ordförande:
Vice ordförande:
Ledamot som inte är ordförande eller
vice ordförande:
Suppleant:

10
7,5

2
1

33 § Den som gör en resa för att fullgöra något sådant uppdrag som räknas
upp i 1�2 §§ har rätt till resekostnadsersättningar och traktamente enligt
andra stycket.

Resekostnadsersättningar och traktamente lämnas
1. för riksdagsledamöter enligt regler i lagen (2016:1108) om ersättning

till riksdagens ledamöter efter samordning med den resekostnads- och
traktamentsersättning som i övrigt lämnas från Riksdagsförvaltningen,

1 Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:127.

2 Senaste lydelse 2016:1110.

3 Senaste lydelse 2016:1110.

SFS 2019

:27

Publicerad
den

26 februari 2019

background image

2

SFS 2019:

27

2. för ledamöter och suppleanter i riksdagens råd för Riksrevisionen enligt

bestämmelser i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen,

3. för fullmäktige och suppleanter för fullmäktige i Riksbanken som inte

är riksdagsledamöter enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt
kollektivavtalet gäller för arbetstagare hos Riksbanken och

4. för övriga uppdragstagare enligt samma bestämmelser som för arbets-

tagare hos Riksdagsförvaltningen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.