SFS 1995:799 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ / SFS 1995:799 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
SFS 1995_799 Lag om ändring i lagen (1989_185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:799

Utkom från trycket
den 21 juni 1995

Lag

om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1989:185)

om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ skall ha följande lydelse.

1 §2 Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och

organ skall utgå enligt följande:

1. Sveriges riksbank

Fullmäktig som inte är tjänsteman: 2 000 kronor för månad.
Fullmäktiges ordförande: 3 000 kronor för månad utöver fullmäktige-

arvodet.

Suppleant för fullmäktig som inte är tjänsteman: 650 kronor för

månad.

2. Riksdagens förvaltningsstyrelse
Ledamot: 1 000 kronor för månad.
Vice ordförande i förvaltningsstyrelsen: 350 kronor för månad utöver

ledamotsarvodet.

Ordförande i direktionen: 450 kronor för månad utöver arvodet som

ledamot av förvaltningsstyrelsen.

Ledamot av direktionen som inte är vice ordförande i förvaltnings-

styrelsen eller ordförande i direktionen: 350 kronor för månad utöver
arvodet som ledamot av förvaltningsstyrelsen.

Suppleant i förvaltningsstyrelsen: 300 kronor för månad.
3. Riksdagens revisorer

Revisor: 1 200 kronor för månad.
Ordförande: 500 kronor för månad utöver arvodet som revisor.

Vice ordförande: 400 kronor för månad utöver arvodet som revisor.
Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande eller vice ord-

förande eller tjänsteman vid kansliet: 300 kronor för månad utöver
arvodet som revisor.

Suppleant: 300 kronor för månad.
4. Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot av arbetsutskottet: 250 kronor för månad.
Ordförande: 650 kronor för månad utöver arvodet som ledamot av

arbetsutskottet.

Suppleant i arbetsutskottet: sammanträdesarvode enligt 2 §.
5. Riksdagens besvärsnämnd

Ledamot: 200 kronor för månad.

1

Bet. 1994/95:KU42, rskr. 1994/95:409.

2

Senaste lydelse 1990:756.

1435

background image

SFS 1995:799

Ordförande: 600 kronor för månad utöver ledamotsarvodet.
Suppleant: sammanträdesarvode enligt 2 §.
6. Valprövningsnämnden
Ledamot och suppleant: dagarvode med motsvarande tillämpning av

bestämmelserna i förordningen (1978:45) om ersättning vid kommitté-
uppdrag.

Ordföranden och dennes ersättare: 1 000 kronor för månad utöver

dagarvodet.

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Christina Weihe
(Justitiedepartementet)

1436

7. Utrikesnämnden
Ledamot och suppleant: Sammanträdesarvode enligt 2 § under tid då

traktamente inte utgår till ledamoten eller suppleanten enligt 4 kap.

1 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens

ledamöter.

8. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond
Ledamot och suppleant: 900 kronor för månad.
Ordförande: 1 100 kronor för månad utöver ledamotsarvodet.

Vice ordförande: 550 kronor för månad utöver ledamotsarvodet.

3 § För resor som företas för fullgörande av uppdrag som avses i

1 § 1, 5, 6 och 8 utgår resekostnadsersättning, traktamente och annan

ersättning enligt vad som gäller för arbetstagare vid den inre riksdags-
förvaltningen eller, när det är fråga om utrikes resa, enligt
utlandsreseförordningen (1991:1754).

Av 4 kap. 3 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riks-

dagens ledamöter framgår att traktamente enligt första stycket för en
riksdagsledamot samordnas med traktamente enligt nämnda lag.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.