SFS 1995:1512 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ / SFS 1995:1512 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
SFS 1995_1512 Lag om ändring i lagen (1989_185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1512

Utkom från trycket
den 28 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

utfärdad den 18 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1989:185) om

arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

dels att 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen närmast före 1 och 2 §§ skall införas nya rubriker

av följande lydelse.

Månadsarvode

1 §2 Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och

organ skall betalas enligt följande:

Organ/befattning Månadsarvode kronor

1. Sveriges riksbank:

Fullmäktiges ordförande: 10 000

Annan fullmäktig som inte är tjänsteman

i banken: 5 000

1

Förs. 1995/96:RFK3, bet. 1995/96:KU14, rskr. 1995/96:88.

2

Senaste lydelse 1995:799.

2868

background image

SFS 1995:1512

Organ/befattning

Månadsarvode kronor

Suppleant för fullmäktig som inte är

tjänsteman i banken:

2. Riksdagens förvaltningsstyrelse

Vice ordförande i förvaltningsstyrelsen:

Ordförande i direktionen:

Ledamot av direktionen som inte är vice
ordförande i förvaltningsstyrelsen eller
ordförande i direktionen:

Ledamot i förvaltningsstyrelsen som inte
är ledamot av direktionen:

Suppleant i förvaltningsstyrelsen:

Suppleant i förvaltningsstyrelsen som

företräder ett parti utan ledamot:

3. Riksdagens revisorer

Ordförande:

Vice ordförande:

Ledamot av arbetsutskottet som inte är
ordförande eller vice ordförande eller
tjänsteman vid kansliet:

Annan revisor:

Suppleant:

Suppleant som företräder ett parti utan
ledamot:

4. Nordiska rådets svenska delegation

Ordförande:

Ledamot av arbetsutskottet som inte är
ordförande i delegationen:

1 300

2 000

2 100

2 000

1 500

450

1 500

4 600

3 500

3 300

2 800

1 000

2 800

1 100

300

2869

background image

SFS 1995:1512

Organ/befattning

Månadsarvode kronor

5. Riksdagens besvärsnämnd

Ordförande:

Annan ledamot:

6. Valprövningsnämnden

Ordförande:

Ersättare för ordförande:

7. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

Ordförande:

Vice ordförande:

Annan ledamot och suppleant:

8. EU-nämnden

Ordförande:

Vice ordförande:

Sammanträdesarvode

1 100

300

2 500

2 000

3 0 0 0

2 100

1 300

20 procent av arvodet som
riksdagsledamot

15 procent av arvodet som

riksdagsledamot

2 §3 För fullgörande av uppdrag som anges i 1 §, uppdrag som leda-
mot och suppleant i Valprövningsnämnden och i EU-nämnden samt

uppdrag som suppleant i Nordiska rådets svenska delegations arbetsut-
skott och i Riksdagens besvärsnämnd betalas särskilt arvode för sam-
manträdesdag (sammanträdesarvode) med belopp som fastställs av
Riksdagens förvaltningskontor. Sammanträdesarvode betalas dock inte
till

a) riksbankschef,
b) vice riksbankschef,
c) EU-nämndens ordförande,
d) EU-nämndens vice ordförande.

3

Senaste lydelse 1995:799.

2870

background image

SFS 1995:1512

Sammanträdesarvode betalas även till ledamot och suppleant i Utri-

kesnämnden under tid då traktamente inte utgår till ledamoten eller
suppleanten enligt 4 kap. 1 § lagen (1994:1065) om ekonomiska vill-
kor för riksdagens ledamöter. Arvodesbeloppet fastställs av Riksdagens
förvaltningskontor.

Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut be-

talas sammanträdesarvode endast om respektive organ beslutar det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Den skall dock tillämpas

fr.o.m. den 1 oktober 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Christina Weihe
(Justitiedepartementet)

2871

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.