SFS 2020:105 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

SFS2020-105.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för

uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Utfärdad den 5 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 a § lagen (1989:185) om arvoden
m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska ha
följande lydelse.

1 a §2 Årsarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndig-
heter enligt följande.

Organ/befattning

Årsarvode i procent av månads-
arvode som riksdagsledamot

1. Valprövningsnämnden
Ordförande:

118

2. Riksdagens överklagandenämnd
Ordförande:

52

3. Nämnden för lön till riksdagens
ombudsmän och riksrevisorn
Ordförande:
Ledamot:

75
50

4. Statsrådsarvodesnämnden
Ordförande:
Ledamot:

72
50

5. Nämnden för prövning av statsråds
och statssekreterares övergångs-
restriktioner
Ordförande:
Ledamot:

90
70

6. Partibidragsnämnden
Ordförande:
Ledamot:

70
45

1 Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161.

2 Senaste lydelse 2018:679.

SFS 2020:

105

Publicerad
den

11 mars 2020

background image

2

SFS 2020:

105

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.