SFS 2003:184 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ / SFS 2003:184 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
030184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

utfärdad den 24 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 1 och 2 §§

2

lagen (1989:185) om

arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ or-
den ⬝Riksdagens besvärsnämnd⬝ skall bytas ut mot ⬝Riksdagens överkla-
gandenämnd⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1

Bet. 2002/03:KU15, rskr. 2002/03:130.

2

Senaste lydelse av

1 § 2000:548
2 § 2000:548.

SFS 2003:184

Utkom från trycket
den 13 maj 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.