SFS 2003:354 Lag om ändring i lagen (2003:184) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

030354.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:184) om ändring i lagen
(1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom
riksdagen, dess myndigheter och organ;

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1989:185) om arvo-

den m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

dels

att 1 och 2 §§ i stället för deras lydelse enligt lagen (2003:184) om

ändring i nämna lag skall ha följande lydelse,

dels

att ikraftträdande- och överträdandebestämmelserna till lagen

(2003:184) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1 §

2

Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och or-

gan skall betalas enligt följande:

Organ/befattning

Månadsarvode i procent av arvode
som riksdagsledamot

3. Styrelsen i Riksrevisionen

Ordförande:

20

Vice ordförande:

15

Ledamot som inte är ordförande
eller vice ordförande:

5

5. Riksdagens överklagandenämnd

Ordförande:

4

Annan ledamot:

1

2 §

3

För fullgörande av uppdrag som anges i 1 § samt som ledamot och

suppleant i EU-nämnden betalas särskilt arvode för sammanträdesdag (sam-
manträdesarvode). Sammanträdesarvode betalas dock inte till

a) vald ledamot och företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riks-

dagsstyrelsen eller

b) ordförande och vice ordförande i EU-nämnden.
Sammanträdesarvode betalas även till

1

Prop. 2001/02:190, förs. 2002/03:RS4, bet. 2002/03:KU34, rskr. 2002/03:197.

2

Senaste lydelse 2000:548.

3

Senaste lydelse 2000:548.

SFS 2003:354

Utkom från trycket
den 17 juni 2003

background image

2

SFS 2003:354

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

1. ledamot i rådet för ledamotsnära frågor,
2. tjänstgörande suppleant och tjänstgörande ersättare för företrädare för

partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,

3. ledamot och suppleant i Valprövningsnämnden,
4. suppleant i Nordiska rådets svenska delegations arbetsutskott,
5. suppleant i Riksdagens överklagandenämnd,
6. ledamot och suppleant i Utrikesnämnden för sammanträde som är för-

lagt till period då riksdagen har plenifri tid,

7. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Nordiska rå-

dets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Nordiska
rådet,

8. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Europarå-

dets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Europa-
rådet,

9. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i den parla-

mentariska församlingens verksamhet i Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa i den mån motsvarande ersättning inte betalas från den
parlamentariska församlingen samt

10. tjänstgörande suppleant i styrelsen i Riksrevisionen.
Arvodesbeloppen fastställs av riksdagsstyrelsen.
Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas

sammanträdesarvode endast om respektive organ beslutar det.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. Bestämmelserna om sammanträdesarvode i 2 § i sin nya lydelse skall

även för tid dessförinnan tillämpas för ledamöter och suppleanter i styrelsen
i Riksrevisionen.

3. Bestämmelsen i 2 § 9 skall tillämpas för tid från och med den

15 oktober 2002.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.