SFS 2003:355 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

030355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1989:185) om arvoden

m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ skall ha föl-
jande lydelse.

3 §

2

För inrikes resor som företas för fullgörande av uppdrag som upp-

räknas i 1 eller 2 § lämnas resekostnadsersättningar och traktamente

– för riksdagsledamöter enligt regler i lagen (1994:1065) om ekonomiska

villkor för riksdagens ledamöter efter samordning med den resekostnads-
och traktamentsersättning som i övrigt lämnas från riksdagsförvaltningen,

– för ledamöter och suppleanter i styrelsen i Riksrevisionen enligt bestäm-

melser i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen,

– för fullmäktige och suppleanter för fullmäktige i Riksbanken som inte är

riksdagsledamöter enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt
kollektivavtalet gäller för anställda inom Riksbanken,

– för övriga uppdragstagare enligt samma bestämmelser som för arbets-

tagare vid riksdagsförvaltningen.

För utrikes resor gäller bestämmelserna i utlandsreseförordningen

(1991:1754).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:190, förs. 2002/03:RS4, bet. 2002/03:KU34, rskr. 2002/03:197.

2

Senaste lydelse 2000:548.

SFS 2003:355

Utkom från trycket
den 17 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.