SFS 2000:548 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ / SFS 2000:548 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
000548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

utfärdad den 15 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1989:185) om arvo-

den m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

dels

att 1�3 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det skall införas en ny paragraf, 4 §, samt närmast före 4 § en ny

rubrik av följande lydelse.

1 §

2

Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och or-

gan skall betalas enligt följande:

Organ/befattning

Månadsarvode i procent av arvode

som riksdagsledamot

1. Sveriges riksbank

Fullmäktiges ordförande:

27,5

Fullmäktiges vice ordförande:

23

Annan fullmäktig:

14

Suppleant för fullmäktig:

3,5

2. Riksdagsstyrelsen

Vald ledamot i riksdagsstyrelsen:

15

Företrädaren för en partigrupp utan
vald ledamot i riksdagsstyrelsen:

15

3. Riksdagens revisorer

Ordförande:

17,5

Vice ordförande:

14

Ledamot av arbetsutskottet som inte
är ordförande eller vice ordförande
eller tjänsteman vid kansliet:

12,5

Annan revisor:

10,5

Suppleant:

4

1

1999/2000:RFK2, bet. 1999/2000:KU22, rskr. 1999/2000:243.

2

Senaste lydelse 1998:1407.

SFS 2000:548

Utkom från trycket
den 26 juni 2000

background image

2

SFS 2000:548

Suppleant som företräder en parti-
grupp utan ordinarie revisor:

10,5

4. Nordiska rådets svenska delega-
tion

Ordförande:

4

Ledamot av arbetsutskottet som inte
är ordförande i delegationen:

1

5. Riksdagens besvärsnämnd

Ordförande:

4

Annan ledamot:

1

6. Valprövningsnämnden

Ordförande:

9,5

Ersättare för ordförande:

7,5

7. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

Ordförande:

11,5

Vice ordförande:

8

Annan ledamot och suppleant:

5

8. EU-nämnden

Ordförande:

20

Vice ordförande:

15

2 §

3

För fullgörande av uppdrag som anges i 1 § samt som ledamot och

suppleant i EU-nämnden betalas särskilt arvode för sammanträdesdag (sam-
manträdesarvode). Sammanträdesarvode betalas dock inte till

a) vald ledamot och företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riks-

dagsstyrelsen eller

b) ordförande och vice ordförande i EU-nämnden.
Sammanträdesarvode betalas även till
1. ledamot i rådet för ledamotsnära frågor,
2. tjänstgörande suppleant och tjänstgörande ersättare för företrädare för

partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,

3. ledamot och suppleant i Valprövningsnämnden,
4. suppleant i Nordiska rådets svenska delegations arbetsutskott,
5. suppleant i Riksdagens besvärsnämnd,
6. ledamot och suppleant i Utrikesnämnden för sammanträde som är för-

lagt till period då riksdagen har plenifri tid,

7. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Nordiska rå-

dets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Nordiska
rådet och

8. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Europarådets

verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Europarådet.

Arvodesbeloppen fastställs av riksdagsstyrelsen.

3

Senaste lydelse 1998:1407.

background image

3

SFS 2000:548

Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas

sammanträdesarvode endast om respektive organ beslutar det.

3 §

4

För inrikes resor som företas för fullgörande av uppdrag som uppräk-

nas i 1 eller 2 § lämnas resekostnadsersättningar och traktamente

� för riksdagsledamöter enligt regler i lagen (1994:1065) om ekonomiska

villkor för riksdagens ledamöter efter samordning med den resekostnads-
och traktamentsersättning som i övrigt lämnas från riksdagsförvaltningen,

� för Riksdagens revisorer och suppleanter som inte är riksdagsledamöter

enligt bestämmelser i lagen (1987:518) med instruktion för Riksdagens revi-
sorer,

� för fullmäktige och suppleanter för fullmäktige i Riksbanken som inte är

riksdagsledamöter enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt
kollektivavtalet gäller för anställda inom Riksbanken,

� för övriga uppdragstagare enligt samma bestämmelser som för arbetsta-

gare vid riksdagsförvaltningen.

För utrikes resor gäller bestämmelserna i utlandsreseförordningen

(1991:1754).

Ersättning för inkomstförlust

4 §

Den som inte är ledamot av riksdagen och fullgör ett uppdrag som av-

ses i 1 eller 2 § har rätt till ersättning för inkomstförlust enligt vad som sägs
i andra eller tredje stycket. Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt
1 och 2 §§.

Den som på grund av sitt uppdrag går miste om avlöningsförmåner har

rätt till ersättning med motsvarande belopp.

Den som på grund av sitt uppdrag går miste om inkomster som egenföre-

tagare har rätt till ersättning med högst det belopp per sammanträdesdag som
motsvarar den sjukpenninggrundande inkomst, delad med 365, som är fast-
ställd för egenföretagaren enligt 3 kap. lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Bestämmelsen i 1 § 1 i sin nya ly-

delse tillämpas för tid från och med den 1 januari 1999. Bestämmelsen i 4 §
tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1995:799.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.