SFS 2022:342 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

SFS2022-342.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för

uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1989:185) om arvoden
m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

dels att nuvarande 1 b §2 ska betecknas 1 c §,
dels att 2 och 3 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 1 b §3 ska sättas närmast framför 1 c §,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 b § och 1 d §, av följande

lydelse.

1 b § Ordföranden och övriga ledamöter i Riksdagens arvodesnämnd har
rätt till ett årsarvode. Arvodet uppgår till ett belopp som motsvarar den
procentandel av talmansarvodet enligt 3 kap. 1 § lagen (2016:1108) om
ersättning till riksdagens ledamöter som framgår av följande uppställning.

Befattning

Procentandel av talmansarvodet

Ordförande

63

Ledamot

25

1 d § Ersättaren för ordföranden i Riksdagens arvodesnämnd har rätt till
ett sammanträdesarvode. Arvodet uppgår till ett belopp som motsvarar
3,3 procent av talmansarvodet enligt 3 kap. 1 § lagen (2016:1108) om
ersättning till riksdagens ledamöter.

Om ersättaren deltar i ett sammanträde utan att delta i beslut har han eller

hon rätt till sammanträdesarvode bara om nämnden beslutar det.

2 §4 För fullgörande av sådana uppdrag som anges i 1 § betalas ett särskilt
arvode för en sammanträdesdag som infaller en måndag, en fredag eller
under perioder då kammaren inte sammanträder (sammanträdesarvode).

Sammanträdesarvode betalas dock inte till vald ledamot och företrädare

för partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen.

Sammanträdesarvode betalas även till
1. ledamot och tjänstgörande ersättare i ledamotsrådet,
2. tjänstgörande suppleant och tjänstgörande ersättare för företrädare för

partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,

1 Framst. 2021/22:RS2, bet. 2021/22:KU22, rskr. 2021/22:232.
2 Senaste lydelse 2012:885.
3 Senaste lydelse 2012:885.
4 Senaste lydelse 2016:1110.

SFS 2022:

342

Publicerad
den

5 maj 2022

background image

2

SFS 2022:

342

3. suppleant i Nordiska rådets svenska delegations arbetsutskott,
4. ledamot och suppleant i Utrikesnämnden för sammanträde som är

förlagt till period då riksdagen har plenifri tid,

5. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Nordiska

rådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från
Nordiska rådet,

6. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Europa-

rådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från
Europarådet,

7. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i den

parlamentariska församlingens verksamhet i Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa i den mån motsvarande ersättning inte betalas från
den parlamentariska församlingen, och

8. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i verksam-

heten i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europeiska
unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) i den mån
motsvarande ersättning inte betalas från kontrollgruppen.

Arvodesbeloppen fastställs av riksdagsstyrelsen.
Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas

sammanträdesarvode endast om respektive organ beslutar det.

3 a §5 Den som fullgör uppdrag i Europarådets svenska delegation och
som lämnar riksdagen i samband med ett val, har under den återstående
delen av delegationens mandatperiod rätt till

– arvode enligt 2 § andra stycket 6,
– resekostnadsersättningar och traktamente enligt 3 § andra stycket 1, och
– teknisk och elektronisk utrustning enligt 7 kap. 12 § lagen (2016:1108)

om ersättning till riksdagens ledamöter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2016:1110.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.