SFS 1998:1407 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

981407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1989:185) om

arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ skall
ha följande lydelse.

1 §

2

Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och or-

gan skall betalas enligt följande:

Organ/befattning

Månadsarvode kronor

1. Sveriges riksbank:

Fullmäktiges ordförande

10 000

Annan fullmäktig

5 000

Suppleant för fullmäktig

1 300

2. Riksdagens förvaltningsstyrelse

2 §

3

För fullgörande av uppdrag som anges i 1 §, uppdrag som ledamot och

suppleant i Valprövningsnämnden och i EU-nämnden samt uppdrag som
suppleant i Nordiska rådets svenska delegations arbetsutskott och i Riksda-
gens besvärsnämnd betalas särskilt arvode för sammanträdesdag (samman-
trädesarvode) med belopp som fastställs av Riksdagens förvaltningskontor.
Sammanträdesarvode betalas dock inte till

a) EU-nämndens ordförande,
b) EU-nämndens vice ordförande.
Sammanträdesarvode betalas även till ledamot och suppleant i Utrikes-

nämnden under tid då traktamente inte utgår till ledamoten eller suppleanten
enligt 4 kap. 1 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens
ledamöter. Arvodesbeloppet fastställs av Riksdagens förvaltningskontor.

Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas sam-

manträdesarvode endast om respektive organ beslutar det.

1

Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, rskr. 1997/98:147, bet. 1998/99:KU2, rskr.

1998/99:6.

2

Senaste lydelse 1995:1512.

3

Senaste lydelse 1995:1512.

SFS 1998:1407

Utkom från trycket
den 4 december 1998

background image

2

SFS 1998:1407

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.