SFS 2009:1446 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ / SFS 2009:1446 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
091446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. f�r <br/>uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och <br/>organ;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2009.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 � lagen (1989:185) om arvoden</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">m.m. f�r uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska ha f�l-<br/>jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r fullg�rande av uppdrag som anges i 1 � samt som tj�nstg�rande</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ledamot, suppleant och tillf�llig ers�ttare i EU-n�mnden betalas s�rskilt arv-<br/>ode f�r sammantr�desdag som infaller en m�ndag, en fredag eller under<br/>plenifria perioder (sammantr�desarvode). Sammantr�desarvode betalas dock<br/>inte till</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">a) vald ledamot och f�retr�dare f�r partigrupp utan vald ledamot i riks-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">dagsstyrelsen eller</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">b) ordf�rande och vice ordf�rande i EU-n�mnden.<br/>Sammantr�desarvode betalas �ven till<br/>1. ledamot och tj�nstg�rande ers�ttare i r�det f�r ledamotsn�ra fr�gor,<br/>2. tj�nstg�rande suppleant och tj�nstg�rande ers�ttare f�r f�retr�dare f�r</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">3. ledamot och suppleant i Valpr�vningsn�mnden,<br/>4. suppleant i Nordiska r�dets svenska delegations arbetsutskott,<br/>5. suppleant i Riksdagens �verklaganden�mnd,<br/>6. ledamot och suppleant i Utrikesn�mnden f�r sammantr�de som �r f�r-</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lagt till period d� riksdagen har plenifri tid,</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">7. riksdagsledamot vid deltagande p� uppdrag av riksdagen i Nordiska r�-</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">dets verksamhet i den m�n motsvarande ers�ttning inte betalas fr�n Nordiska<br/>r�det,</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">8. riksdagsledamot vid deltagande p� uppdrag av riksdagen i Europar�dets</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamhet i den m�n motsvarande ers�ttning inte betalas fr�n Europar�det,</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">9. riksdagsledamot vid deltagande p� uppdrag av riksdagen i den parla-</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">mentariska f�rsamlingens verksamhet i Organisationen f�r s�kerhet och<br/>samarbete i Europa i den m�n motsvarande ers�ttning inte betalas fr�n den<br/>parlamentariska f�rsamlingen samt</p> <p style="position:absolute;top:969px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">10. tj�nstg�rande suppleant i styrelsen i Riksrevisionen.<br/>Arvodesbeloppen fastst�lls av riksdagsstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Framst. 2009/10:RS3, bet. 2009/10:KU6, rskr. 2009/10:69.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2005:262.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2009:1446</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 december 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:1446</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Till suppleant som deltar i sammantr�de utan att delta i beslut betalas sam-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">mantr�desarvode endast om respektive organ beslutar det.</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2010.</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Kristina Svahn Starrsj�<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. f�r
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

utf�rdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 � lagen (1989:185) om arvoden

m.m. f�r uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska ha f�l-
jande lydelse.

2 �

2

F�r fullg�rande av uppdrag som anges i 1 � samt som tj�nstg�rande

ledamot, suppleant och tillf�llig ers�ttare i EU-n�mnden betalas s�rskilt arv-
ode f�r sammantr�desdag som infaller en m�ndag, en fredag eller under
plenifria perioder (sammantr�desarvode). Sammantr�desarvode betalas dock
inte till

a) vald ledamot och f�retr�dare f�r partigrupp utan vald ledamot i riks-

dagsstyrelsen eller

b) ordf�rande och vice ordf�rande i EU-n�mnden.
Sammantr�desarvode betalas �ven till
1. ledamot och tj�nstg�rande ers�ttare i r�det f�r ledamotsn�ra fr�gor,
2. tj�nstg�rande suppleant och tj�nstg�rande ers�ttare f�r f�retr�dare f�r

partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,

3. ledamot och suppleant i Valpr�vningsn�mnden,
4. suppleant i Nordiska r�dets svenska delegations arbetsutskott,
5. suppleant i Riksdagens �verklaganden�mnd,
6. ledamot och suppleant i Utrikesn�mnden f�r sammantr�de som �r f�r-

lagt till period d� riksdagen har plenifri tid,

7. riksdagsledamot vid deltagande p� uppdrag av riksdagen i Nordiska r�-

dets verksamhet i den m�n motsvarande ers�ttning inte betalas fr�n Nordiska
r�det,

8. riksdagsledamot vid deltagande p� uppdrag av riksdagen i Europar�dets

verksamhet i den m�n motsvarande ers�ttning inte betalas fr�n Europar�det,

9. riksdagsledamot vid deltagande p� uppdrag av riksdagen i den parla-

mentariska f�rsamlingens verksamhet i Organisationen f�r s�kerhet och
samarbete i Europa i den m�n motsvarande ers�ttning inte betalas fr�n den
parlamentariska f�rsamlingen samt

10. tj�nstg�rande suppleant i styrelsen i Riksrevisionen.
Arvodesbeloppen fastst�lls av riksdagsstyrelsen.

1 Framst. 2009/10:RS3, bet. 2009/10:KU6, rskr. 2009/10:69.

2 Senaste lydelse 2005:262.

SFS 2009:1446

Utkom fr�n trycket
den 18 december 2009

background image

2

SFS 2009:1446

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

Till suppleant som deltar i sammantr�de utan att delta i beslut betalas sam-

mantr�desarvode endast om respektive organ beslutar det.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2010.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsj�
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.