SFS 2009:1446 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ / SFS 2009:1446 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
091446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1989:185) om arvoden

m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska ha föl-
jande lydelse.

2 §

2

För fullgörande av uppdrag som anges i 1 § samt som tjänstgörande

ledamot, suppleant och tillfällig ersättare i EU-nämnden betalas särskilt arv-
ode för sammanträdesdag som infaller en måndag, en fredag eller under
plenifria perioder (sammanträdesarvode). Sammanträdesarvode betalas dock
inte till

a) vald ledamot och företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riks-

dagsstyrelsen eller

b) ordförande och vice ordförande i EU-nämnden.
Sammanträdesarvode betalas även till
1. ledamot och tjänstgörande ersättare i rådet för ledamotsnära frågor,
2. tjänstgörande suppleant och tjänstgörande ersättare för företrädare för

partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,

3. ledamot och suppleant i Valprövningsnämnden,
4. suppleant i Nordiska rådets svenska delegations arbetsutskott,
5. suppleant i Riksdagens överklagandenämnd,
6. ledamot och suppleant i Utrikesnämnden för sammanträde som är för-

lagt till period då riksdagen har plenifri tid,

7. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Nordiska rå-

dets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Nordiska
rådet,

8. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Europarådets

verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Europarådet,

9. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i den parla-

mentariska församlingens verksamhet i Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa i den mån motsvarande ersättning inte betalas från den
parlamentariska församlingen samt

10. tjänstgörande suppleant i styrelsen i Riksrevisionen.
Arvodesbeloppen fastställs av riksdagsstyrelsen.

1 Framst. 2009/10:RS3, bet. 2009/10:KU6, rskr. 2009/10:69.

2 Senaste lydelse 2005:262.

SFS 2009:1446

Utkom från trycket
den 18 december 2009

background image

2

SFS 2009:1446

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas sam-

manträdesarvode endast om respektive organ beslutar det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.