SFS 2010:1243 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ / SFS 2010:1243 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
101243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1989:185) om arvoden

m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska ha föl-
jande lydelse.

4 §

2

Den som inte är ledamot av riksdagen och fullgör ett uppdrag som av-

ses i 1 eller 2 § har rätt till ersättning för inkomstförlust enligt vad som sägs i
andra eller tredje stycket. Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt 1
och 2 §§.

Den som på grund av sitt uppdrag går miste om avlöningsförmåner har

rätt till ersättning med motsvarande belopp.

Den som på grund av sitt uppdrag går miste om inkomster som egen-

företagare har rätt till ersättning med högst det belopp per sammanträdesdag
som motsvarar den sjukpenninggrundande inkomst, delad med 365, som är
fastställd för egenföretagaren enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2000:548.

SFS 2010:1243

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.