SFS 2010:1418 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ / SFS 2010:1418 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
101418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 2 och 3 §§ lagen (1989:185) om

arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska
ha följande lydelse.

1 §

2

Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och

organ ska betalas enligt följande:

2 §

3

För fullgörande av uppdrag som anges i 1 § samt som tjänstgörande

ledamot, suppleant och tillfällig ersättare i EU-nämnden betalas särskilt
arvode för sammanträdesdag som infaller en måndag, en fredag eller under
plenifria perioder (sammanträdesarvode). Sammanträdesarvode betalas dock
inte till

a) vald ledamot och företrädare för partigrupp utan vald ledamot i

riksdagsstyrelsen eller

b) ordförande och vice ordförande i EU-nämnden.
Sammanträdesarvode betalas även till
1. ledamot och tjänstgörande ersättare i rådet för ledamotsnära frågor,
2. tjänstgörande suppleant och tjänstgörande ersättare för företrädare för

partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,

3. ledamot och suppleant i Valprövningsnämnden,

1 Framst. 2009/10:RS4, bet. 2010/11:KU2, rskr. 2010/11:25.

2 Senaste lydelse 2003:354.

Organ/befattning

Månadsarvode i procent av arvode
som riksdagsledamot

3. Riksrevisionens parlamentariska råd

Ordförande:

10

Vice ordförande:

7,5

Ledamot som inte är ordförande

eller vice ordförande:

2

3 Senaste lydelse 2009:1446.

SFS 2010:1418

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1418

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

4. suppleant i Nordiska rådets svenska delegations arbetsutskott,
5. suppleant i Riksdagens överklagandenämnd,
6. ledamot och suppleant i Utrikesnämnden för sammanträde som är

förlagt till period då riksdagen har plenifri tid,

7. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Nordiska

rådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från
Nordiska rådet,

8. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Europarådets

verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Europarådet
samt

9. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i den

parlamentariska församlingens verksamhet i Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa i den mån motsvarande ersättning inte betalas från
den parlamentariska församlingen.

Arvodesbeloppen fastställs av riksdagsstyrelsen.
Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas

sammanträdesarvode endast om respektive organ beslutar det.

3 §

4

För inrikes resor som företas för fullgörande av uppdrag som uppräk-

nas i 1 eller 2 § lämnas resekostnadsersättningar och traktamente

� för riksdagsledamöter enligt regler i lagen (1994:1065) om ekonomiska

villkor för riksdagens ledamöter efter samordning med den resekostnads-
och traktamentsersättning som i övrigt lämnas frånriksdagsförvaltningen,

� för ledamöter i Riksrevisionens parlamentariska råd enligt bestämmelser

i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen,

� för fullmäktige och suppleanter för fullmäktige i Riksbanken som inte är

riksdagsledamöter enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt
kollektivavtalet gäller för anställda inom Riksbanken,

�

för övriga uppdragstagare enligt samma bestämmelser som för

arbetstagare vid riksdagsförvaltningen.

För utrikes resor gäller vad riksdagsförvaltningen meddelar i

tillämpningsföreskrifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2003:355.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.