SFS 2011:747 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ / SFS 2011:747 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
110747.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1989:185) om arvo-

den m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

2

dels att i 2 § orden ⬝rådet för ledamotsnära frågor⬝ ska bytas ut mot ⬝leda-

motsrådet⬝,

dels att i 3 § ordet ⬝riksdagsförvaltningen⬝ ska skrivas med stor begynnel-

sebokstav.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30, rskr. 2010/11:264.

2 Senaste lydelse av
2 § 2010:1418
3 § 2010:1418.

SFS 2011:747

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.