Lag (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1989:186
Departement: Justitiedepartementet L6
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:772
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
SFS nr:

1989:186
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1989-05-11
Ändrad: t.o.m. SFS

2020:772
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Lagens tillämpningsområde

1 §   Denna lag gäller överklagande av beslut av
      a) Riksdagsförvaltningen
      b) Riksbanken
      c) Riksdagens ombudsmän
      d) Riksrevisionen.

Bestämmelserna i 4 och 7 §§ ska även tillämpas i fråga om överklagande av beslut av
      a) Riksdagens arvodesnämnd
      b) Statsrådsarvodesnämnden
      c) Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner
      d) Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn
      e) Riksdagens överklagandenämnd
      f) Valprövningsnämnden
      g) Riksdagens ansvarsnämnd och
      h) Partibidragsnämnden.
Lag (2020:772).

Personalärenden

2 §   Ett beslut som gäller anställning hos riksdagens myndigheter får överklagas i enlighet med vad som anges i denna lag om beslutet
   1. gäller en annan anställning än en sådan som anges i 3 § och saken inte enbart avser tvist om kollektivavtal,
   2. gäller en fråga som är reglerad i lag eller i annan författning och det i samma författning föreskrivs att beslut i frågan får överklagas. Lag (2011:748).

3 §   Ett beslut om anställning får inte överklagas om det avser någon av följande anställningar

hos Riksdagsförvaltningen - biträdande riksdagsdirektör, avdelningschef, chef för ett utskottskansli eller chef för EU- nämndens kansli,
hos Riksbanken - ledamöter av direktionen och chef för revisionsenhet,
hos Riksdagens ombudsmän - chef för ombudsmännens kansli.
Lag (2011:748).

Ärenden om utlämnande av en handling eller en uppgift

4 §   Ett beslut rörande utlämnande av en handling eller en uppgift får överklagas om enligt beslutet
   1. en enskild sökandes begäran att få ta del av handlingen avslagits eller handlingen har lämnats ut med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller att eljest förfoga över den, eller
   2. en myndighets begäran att få ta del av en handling eller på annat sätt få del av en uppgift har avslagits.

Ett beslut enligt första stycket som har meddelats av riksdagens ombudsmän får dock inte överklagas. Detsamma gäller beslut som meddelats av Riksdagens överklagandenämnd med anledning av en begäran från en statlig myndighet.
Lag (2012:886).

Ärenden om ekonomiska förmåner åt riksdagsledamöter m. fl.

5 §   Ett beslut av Riksdagsförvaltningen som gäller ekonomisk förmån åt en ledamot av riksdagen eller av ett organ som utses av riksdagen och som utgår med anledning av uppdraget får överklagas. Detsamma gäller sådan förmån åt en förutvarande ledamot som nu nämnts eller åt den som varit ledamot av Europaparlamentet före den 14 juli 2009.
Lag (2011:748).

Övriga ärenden

6 §   Utöver vad som anges i denna lag får ett beslut av Riksdagsförvaltningen eller av riksdagens myndigheter överklagas bara om den författning som reglerar den omtvistade frågan föreskriver att så får ske. Lag (2011:748).

Förfarandet vid överklagande

7 §   Ett beslut genom vilket Riksdagens överklagandenämnd har prövat en fråga som har överklagats dit får inte överklagas.

Ett beslut som avses i 4 § första stycket får överklagas hos Högsta förvaltningsdomstolen om talan förs av en enskild eller av en kommunal myndighet.

Ett beslut om inkomstgaranti, ekonomiskt omställningsstöd eller efterlevandeskydd får överklagas enligt bestämmelserna i 15 kap. lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter eller 12 kap. den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

Övriga beslut får överklagas enligt bestämmelserna i 14 kap. 8 § riksdagsordningen hos Riksdagens överklagandenämnd.
Lag (2016:1111).

8 §   Överklagande av ett sådant beslut om anställning som tillkännages genom anslag ska göras inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs. Andra beslut ska överklagas inom tre veckor från den dag då den klagande fick del av beslutet.
Lag (2011:748).

9 §   Har upphävts genom lag (2012:886).

10 §   Har upphävts genom lag (2012:886).


Övergångsbestämmelser

1989:186

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989, då besvärsstadgan (RFS 1970:3) för riksdagen och dess verk skall upphöra att gälla.

I fråga om talan mot beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.

1994:1068

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om beslut som fattas före ikraftträdandet.

2000:428

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om överklagande av beslut som fattas före lagens ikraftträdande.

2002:1031
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
   2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om beslut som fattats av Riksdagens revisorer före ikraftträdandet.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.