SFS 2014:672 Lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

140672.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:483) om fingerade
personuppgifter;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:483) om finge-

rade personuppgifter

2

dels att i 2, 8 och 10 §§ ordet ”Rikspolisstyrelsen” i olika böjningsformer

ska bytas mot ”Polismyndigheten” i motsvarande form,

dels att 5–7 och 9 §§ ska ha följande lydelse.

5 §

3

En myndighet ska på begäran lämna Polismyndigheten upplysning om

en person som förekommer i ett ärende enligt denna lag. Denna skyldighet
gäller dock inte för Säkerhetspolisen.

6 §

4

Om ett medgivande att använda fingerade personuppgifter har lämnats,

ska Polismyndigheten skyndsamt se till att den person som har fått medgivan-
det registreras inom folkbokföringen med de fingerade uppgifter som myn-
digheten efter samråd med den enskilde bestämmer.

De fingerade personuppgifterna ska bestämmas och registreras på ett så-

dant sätt att det inte av dessa framgår vem det är som använder uppgifterna.

7 §

5

Polismyndigheten ska bistå den som har fått medgivande att använda

fingerade personuppgifter vid kontakter med andra myndigheter och i övrigt
lämna den hjälp som krävs, om den enskildes hjälpbehov inte kan tillgodoses
på annat sätt.

9 §

6

När ett medgivande att använda fingerade personuppgifter har upphört

att gälla ska Polismyndigheten underrätta Skatteverket om detta. Verket ska
skyndsamt se till att de fingerade uppgifterna inte längre används inom folk-
bokföringen. Verket ska göra de ändringar i folkbokföringsdatabasen enligt
lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbok-
föringsverksamhet som krävs.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse av
2 § 2011:896
8 § 2011:896
10 § 2011:896.

3 Senaste lydelse 1997:988.

4 Senaste lydelse 1997:988.

5 Senaste lydelse 1997:988.

6 Senaste lydelse 2003:700.

SFS 2014:672

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:672

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Sedan Polismyndigheten har underrättat Skatteverket om den enskildes

anmälan enligt 8 § får han eller hon använda de fingerade uppgifterna fram
till dess verket har registrerat ändringarna i folkbokföringsdatabasen men inte
för tid därefter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.