SFS 1991:483

910483.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:483 Lag

Utkom frän trycket

om Fingerade personuppgifter;

den 11 juni 1991

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Om det finns en uppenbar risk att en person som är fölkbokförd i

landet kan bli utsatt för särskilt allvarlig brottslighet som riktar sig mot
dennes liv, hälsa eller frihet och om personen inte kan ge s tillräckligt skydd

på annat sätt, får Stockholms tingsrätt efter skriftlig ansökan medge perso­

nen att använda andra personuppgifter om sig själv än de verkliga (fingera­

de personuppgifter) under högst fem år.

Ett medgivande att använda fingerade personuppgifter får även ges åt en

familjemedlem till en person som avses i första stycket, om personerna

varaktigt bor tillsamm ans.

2 § Ansökan om medgivande enligt 1 § görs av rikspolisstyrelsen efter
framställning från den som vill använda fingerade personuppgifter.

Om rikspolisstyrelsen har avslagit en framställni ng från en enskild per­

son får denne själv ansöka hos rätten om medgivande.

En perso n som har fått eller begär medgivande fö r egen del får även göra

framställan eller ansökan om medgivande för ett barn som personen är

vårdnadshavare för och varaktigt bor tillsammans med om syftet är att ge

skydd mot den a ndre vårdnadshavaren.

Ett beslut av rikspolisstyrelsen att inte göra ansökan hos rätten får inte

överklagas.

3 § Vid tingsrättens handläggning gäller lagen (1946:807) om handlägg­

ning av domstolsärenden i tillämpliga delar.

4 § Om ett medgivande att använda fingerade personuppgifter har läm­

nats skall rikspolisstyrelsen skyndsamt se till att den person som har fått

medgivandet registreras inom folkbokföringen med de fingerade upp gifter

som styrelsen be stämmer.

De fingerade personuppgifterna skall best ämmas och registreras på ett

sådant sätt att det inte därav framgår vilken person det är som använder

uppgifterna.

790

' Prop. 1990/91:153, SkU28, rskr, 320.

¬

background image

Rikspolisstyrelsen skall bevaka att fingerade personuppgifter inte an-

SFS 1991:483

vänds under längre tid än vad som har medgetts.

Rikspolisstyrelsens beslut enligt första stycket får i nte överklagas.

Denna lag träder i kraft den I juli 1991.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

ERIKÅSBRINK
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.