SFS 1997:988 Lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

SFS 1997_988 Lag om ändring i lagen (1991_483) om fingerade personuppgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1865

SFS 1997:988

Utkom från trycket
den 12 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1991:483) om fingerade
personuppgifter;

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:483) om finge-

rade personuppgifter

dels att 1-4 §§ skall ha följande lydelse,
dels att i lagen skall införas sex nya paragrafer, 5-10 §§, av följande ly-

delse.

1 § En folkbokförd person som riskerar att bli utsatt för allvarlig brottslig-

het som riktar sig mot dennes liv, hälsa eller frihet kan få medgivande att an-
vända andra personuppgifter om sig själv än de verkliga (fingerade person-

uppgifter). Ett medgivande får begränsas till viss tid.

Medgivande att använda fingerade personuppgifter får inte lämnas om

personen kan beredas tillräckligt skydd genom kvarskrivning enligt 16 §
folkbokföringslagen (1991:481) eller på annat sätt.

Ett medgivande att använda fingerade personuppgifter får även ges åt en

familjemedlem till en person som avses i första stycket, om personerna var-
aktigt bor tillsammans.

2 § Medgivande att använda fingerade personuppgifter lämnas av Stock-
holms tingsrätt.

Ansökan om medgivande görs av Rikspolisstyrelsen efter framställning

från den som vill använda fingerade personuppgifter.

I ansökan till tingsrätten skall Rikspolisstyrelsen ange varför kvarskriv-

ning eller någon annan mindre ingripande åtgärd inte är tillräcklig.

3 §2 Rikspolisstyrelsen skall avslå en framställning enligt 2 § andra stycket,
om styrelsen anser att det inte är sannolikt att ett medgivande att använda
fingerade personuppgifter kommer att lämnas.

Om Rikspolisstyrelsen har avslagit en framställning får den enskilde själv

ansöka hos tingsrätten om medgivande att använda fingerade personuppgif-
ter.

1

Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76.

2

Senaste lydelse 1996:265.

background image

1866

SFS 1997:988

4 § En person som begär eller har fått medgivande för egen del, får även
göra en framställning eller ansöka om medgivande för ett barn som personen
är vårdnadshavare för och varaktigt bor tillsammans med, om syftet är att ge
skydd mot den andre vårdnadshavaren.

5 § En myndighet skall på begäran lämna Rikspolisstyrelsen upplysning
om en person som förekommer i ett ärende enligt denna lag.

6 § Om ett medgivande att använda fingerade personuppgifter har lämnats,
skall Rikspolisstyrelsen skyndsamt se till att den person som har fått
medgivandet registreras inom folkbokföringen med de fingerade uppgifter
som styrelsen efter samråd med den enskilde bestämmer.

De fingerade personuppgifterna skall bestämmas och registreras på ett så-

dant sätt att det inte därav framgår vem det är som använder uppgifterna.

7 § Rikspolisstyrelsen skall bistå den som har fått medgivande att använda
fingerade personuppgifter vid kontakter med andra myndigheter och i övrigt
lämna den hjälp som krävs, om den enskildes hjälpbehov inte kan tillgo-
doses på annat sätt.

8 § Om den som har fått medgivande att använda fingerade personuppgif-
ter skriftligen anmäler hos Rikspolisstyrelsen att medgivandet inte längre be-
hövs, skall detta efter beslut av Rikspolisstyrelsen upphöra att gälla.

Om det finns synnerliga skäl får Rikspolisstyrelsen hos Stockholms tings-

rätt ansöka om att ett medgivande att använda fingerade personuppgifter
skall upphöra att gälla.

9 § När ett medgivande att använda fingerade personuppgifter har upphört
att gälla skall Rikspolisstyrelsen underrätta skattemyndigheten om detta.
Skattemyndigheten skall skyndsamt se till att de fingerade uppgifterna inte
längre används inom folkbokföringen. Myndigheten skall göra de ändringar
i folkbokföringsregistren som krävs.

Sedan Rikspolisstyrelsen har underrättat skattemyndigheten om den en-

skildes anmälan enligt 8 § första stycket får denne använda de fingerade upp-
gifterna fram till dess skattemyndigheten har registrerat ändringarna i
folkbokföringsregistren men inte för tid därefter.

10 § Vid rättens handläggning av ärenden om fingerade personuppgifter

gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Ett beslut av Rikspolisstyrelsen att avslå en framställning om att få an-

vända fingerade personuppgifter får inte överklagas. Detsamma gäller beslut
enligt 6 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser gäller

dock fortfarande i fråga om beslut om medgivande att använda fingerade
personuppgifter som har fattats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.