SFS 2001:187 Lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

010187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:483) om fingerade
personuppgifter;

utfärdad den 19 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 § lagen (1991:483) om fingerade

personuppgifter skall ha följande lydelse.

9 §

2

När ett medgivande att använda fingerade personuppgifter har upp-

hört att gälla skall Rikspolisstyrelsen underrätta skattemyndigheten om
detta. Skattemyndigheten skall skyndsamt se till att de fingerade uppgifterna
inte längre används inom folkbokföringen. Myndigheten skall göra de änd-
ringar i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet som krävs.

Sedan Rikspolisstyrelsen har underrättat skattemyndigheten om den en-

skildes anmälan enligt 8 § första stycket får denne använda de fingerade
uppgifterna fram till dess skattemyndigheten har registrerat ändringarna i
folkbokföringsdatabasen men inte för tid därefter.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.

2

Senaste lydelse 1997:988.

SFS 2001:187

Utkom från trycket
den 15 maj 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.