SFS 2003:700 Lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

030700.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:483) om fingerade
personuppgifter;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1991:483) om fingerade

personuppgifter skall ha följande lydelse.

9 §

2 När ett medgivande att använda fingerade personuppgifter har upp-

hört att gälla skall Rikspolisstyrelsen underrätta Skatteverket om detta. Ver-
ket skall skyndsamt se till att de fingerade uppgifterna inte längre används
inom folkbokföringen. Verket skall göra de ändringar i folkbokföringsdata-
basen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatte-
verkets folkbokföringsverksamhet som krävs.

Sedan Rikspolisstyrelsen har underrättat Skatteverket om den enskildes

anmälan enligt 8 § första stycket får denne använda de fingerade uppgifterna
fram till dess verket har registrerat ändringarna i folkbokföringsdatabasen
men inte för tid därefter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. De nya föreskrifterna i 9 § an-

dra stycket gäller även om Rikspolisstyrelsen underrättat skattemyndighet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse 2001:187.

SFS 2003:700

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.