SFS 2011:896 Lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

110896.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:483) om fingerade
personuppgifter;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:483) om finge-

rade personuppgifter

2

dels att 3 § ska upphöra att gälla,
dels att 2, 4, 8 och 10 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

3

En fråga om medgivande att använda fingerade personuppgifter

prövas av Rikspolisstyrelsen.

Ansökan om medgivande görs av den som vill använda fingerade

personuppgifter.

4 §

4

En person som ansöker om eller har fått medgivande att använda

fingerade personuppgifter för egen del, får ansöka om medgivande även för
ett barn som personen är vårdnadshavare för och varaktigt bor tillsammans
med, om syftet är att ge skydd mot den andre vårdnadshavaren.

8 §

5

Om den som har fått medgivande att använda fingerade personupp-

gifter skriftligen anmäler hos Rikspolisstyrelsen att medgivandet inte längre
behövs eller om det finns synnerliga skäl för det, ska Rikspolisstyrelsen
besluta att medgivandet att använda fingerade personuppgifter ska upphöra
att gälla.

10 §

6

Rikspolisstyrelsens beslut får överklagas till Stockholms tingsrätt.

Ett beslut enligt 6 § första stycket får dock inte överklagas.

Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller om en ansökan om medgivande att använda

fingerade personuppgifter har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.

1 Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301.

2 Senaste lydelse av 3 § 1997:988.

3 Senaste lydelse 1997:988. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 1997:988.

5 Senaste lydelse 1997:988. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

6 Senaste lydelse 1997:988.

SFS 2011:896

Utkom från trycket
den 5 juli 2011

background image

2

SFS 2011:896

3. En framställning om medgivande att använda fingerade person-

uppgifter som gjorts till Rikspolisstyrelsen ska, om Rikspolisstyrelsen inte
har avgjort ärendet vid ikraftträdandet, behandlas som en ansökan enligt de
nya bestämmelserna.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.