SFS 1992:339

920339.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1992:339 Lag

Utkom från trycket

OHi proportioncllt valsätt;

den 27 m aj 1992

utfärdad den 29 april 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller proportionella val som Förrättas av

� kommunfullmäktige,

- landstingsfullmäktige,

� styrelsen eller någon annan nämnd i en kommun eller ett landsting,

- kommunalförbunds fullmäktige,
- forbundsdirektionen i komm unalförbund, och

� kommunala indelningsdelegerade.

När ett val skall vara proportionell t

2 § Ett val skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många

väljande som motsvarar den kvot som man får om antalet närvarande

ledamöter delas med det antal personer som valet avser , ökat med 1.

Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela

tal.

Förfarandet vid valet

Biträdande valjbrrättare

3 § Vid valet skall de välj ande bland sig utse ett tillräckligt antal perso­

ner att biträda ordföranden eller den som annars skall förrätta valet

(valjbrrällaren) vid valfö rrättningen.

Valsedlarna

4 § Valet skall ske med slutna valsedlar.

5 § Valsedlarna skall vara enkla och omärkta samt lika till storlek,

material och färg.

6 § På valsedlarna skall det finnas en gruppbeteckning.

Gruppbeteckningen skall anges som en beteckning i ord för en viss

grupp av de väljande eller för en viss meningsriktning.

7 § Om valsedeln upptar namn på fler än en person, skall namnen tas

upp i en följd under v arandra och förses med nummer som visar ordning­

en mellan dem.

Vaije person skall anges på ett sådant sätt att det klart framgår vem s om

avses. Om det behövs bör någon form av identifieringsuppgift sättas ut v id

namnet.

786

' Prop. 1991/92:85. KU32, rskr. 22 2.

¬

background image

8 § En valsedel är ogiltig, om den

SFS 1992:339

1. saknar gruppbeteckning,

2. upptar mer än en gruppbeteckning,
3. inte är enkel, eller
4. är försedd med något kännetecken som uppenbarligen har blivit

anbragt på valsedeln med a vsikt.

9 § Ett namn på en valsedel skall anses obefintligt om

1. personen inte är valbar,
2. namnet är överstruket,

3. det inte klart framgår vem som avses, eller
4. ordningen mellan namnet och något annat namn på valsedeln inte

klart framgår.

Om valsedeln u pptar flera namn än som valet avser, skall det eller de

sista övertaliga namnen anses obefintliga.

Avbrutna valförrättningar

10 § Om valförrättningen inte kan slutföras samma dag eller det av

någon annan anledning är nödvändigt, får valf�rrättaren, när valsedlarna
har avlämnats, bestämma att förrättningen skall fortsätta och avslutas en

annan dag.

Beslutet om tid och plats f�r den fortsatta valförrättningen skall genast

tillkännages de väljande, men behöver inte kungöras särskilt.

11 § När valförrättningen skall fortsätta en annan dag skall bland de

väljande utses minst två personer att som vittnen närvara vid den fortsatta

valförrättningen.

De avlämnade valsedlarna skall förvaras i en valurna. Valurnan skall

förseglas i närvaro av de båda vittnena. Valf�rrättaren skall därefter se till
att valurnan förvaras på en säker plats.

12 § När valförrättningen fortsätter efter ett avbrott skall valf�rrättaren

i närvaro av vittnena särskilt kontrollera att förseglingen till valurnan in te
har brutits.

Sammanräkning av rösterna

Allmänna föreskrifter

13 § Sedan valsedlarna har avlämnats skall de giltiga valsedlarna ordnas

i grupper. Inom varje valsedelsgrupp skall ordningen mellan namnen
bestämmas.

När ordningen mellan namnen i vaije valsedelsgrupp har bestämts skall

platserna fördelas mellan grupperna.

Valsedelsgrupper

14 § Valsedlar med samma gruppbeteckning bildar en valsedelsgrupp.

Ordningen inom varje valsedelsgrupp

15 § Ordningen mellan namnen inom varje valsedelsgrupp skall bestäm­

mas genom särskilda sammanräkningar, i den utsträckning sådana behövs.

787

¬

background image

SFS 1992:339

16 § Efter vaije sammanräkning skall det namn som enligt 18 § har fått

det högsta röstetalet föras upp på en lista for valsedelsgruppen, det ena

under det andra. Namnen gäller i den ordningsföljd som de har blivit

uppförda på listan.

17 § Vid vaije sammanräkning gäller en valsedel bara för ett namn.

Valsedeln gäller f�r det namn som står först på valsedeln, så länge detta

namn inte har förts upp på listan. Därefter gäller valsedeln för det namn

som står näst efter det namn som redan har förts upp på listan.

18 § En valsedel som gäller f�r sitt första namn räknas som en röst.

När den gäller f�r s itt andra namn räknas den som en halv röst. En

valsedel som gäller f�r sitt tredje namn räknas som en tredjedels röst, och

så vidare efter samma grund.

Fördelningen av platser mellan valsedelsgrupperna

19 § Avser valet bara en plats, skall platsen tillfalla den som stå r främst

på listan f�r den valsedelsgrupp som har fått flest röster.

20 § Avser valet flera platser, skall platserna fördelas mellan valsedels­

grupperna.

Platserna fördelas en i taget.
Den grupp som f�r vaije gång får det högsta jämförelsetalet enligt 22 §

tilldelas platsen.

21 § För vaije gång en valsedelsgrupp tilldelas en plats skall den genast
besättas med den som enligt gruppens lista står närmast i tur att få platsen.

Detta gäller också om den som är berättigad till platsen redan har fått en

plats från en eller flera andra grupper.

22 § Jämförelsetalet för en grupp är lika med det antal röster som

valsedelsgruppen har fått, så länge gruppen in te har blivit tilldelad någon
plats.

För varje gång som en grupp har tilldelats en plats, skall jämförelsetalet

beräknas så att gruppens röstetal delas med det tal som motsvarar det antal
platser som gruppen har tilldelats, ökat med 1.

Om en person har fått platser från två valsedelsgrupper, skall vardera

platsen dock bara anses som en halv plats vid beräkningen av det antalet
platser som har delats ut. Om någon har f ått platser från tre grupper, skall
vaije sådan plats räknas som en tredjedels plats, och så vidare efter samma

grund.

23 § Om en valsedelsgrupp har tilldelats platser så många gånger som
motsvarar antalet namn på gruppens lista, skall gruppen inte längre räknas

vid den fortsatta fördelningen.

Lika röstetal eller jämförelsetal

24 § Vid lika röstetal eller jämförelsetal skall avgörandet ske genom
lottning.

788

¬

background image

Inträdesordningen för ersättare

SFS 1992:339

25 § När ersättare har utsetts genom proportionella val skall de tjänstgö­

ra enligt följande:

1. Den ersättare som har utsetts från en valsedelsgrupp med samma

beteckning som den grupp från vilken ledamoten är vald, har företräde
framför andra ersättare. Av andra ersättare har den företräde som har
utsetts från en grupp med högre röstetal.

2. Inom samma grupp har den ersättare företräde vars namn har blivit

tidigare uppfört på gruppens lista enligt 16 §.

Den ersättare som har blivit tilldelad en plats från två eller flera grupper,

skall anses vald för den grupp från vilken e rsättaren först blev tilldelad

platsen.

Denna lag tr äder i kraft den I januari 1993, då lagen (19 55:138) om

proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m.

skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

INGER DAVIDSON
(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.