SFS 2016:739 Lag om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1992:339) om proportionellt valsätt / SFS 2016:739 Lag om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt
160739.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt
valsätt;

utfärdad den 16 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1992:339) om proportio-

nellt valsätt ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller proportionella val som förrättas av

� kommunfullmäktige,
� landstingsfullmäktige,
� styrelsen eller någon annan nämnd i en kommun, ett landsting eller ett

kommunalförbund,

� förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen i kommunalförbund, och
� indelningsdelegerade.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:121, bet. 2015/16:KU25, rskr. 2015/16:291.

2 Senaste lydelse 1997:553.

SFS 2016:739

Utkom från trycket
den 27 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.