SFS 1997:553 Lag om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1992:339) om proportionellt valsätt / SFS 1997:553 Lag om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt
SFS 1997_553 Lag om ändring i lagen (1992_339) om proportionellt valsätt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

972

SFS 1997:553
Utkom från trycket

den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt
valsätt;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1992:339) om propor-

tionellt valsätt skall ha följande lydelse.

1 § Denna lag gäller proportionella val som förrättas av

- kommunfullmäktige,
- landstingsfullmäktige,
- styrelsen eller någon annan nämnd i en kommun, ett landsting eller ett

kommunalförbund,

- förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen i kommunalförbund,

och

- kommunala indelningsdelegerade.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

J�RGEN ANDERSSON

Ingvar Paulsson
(Inrikesdepartementet)

1

Prop. 1996/97:105, bet. 1996/97:KU20, rskr. 1996/97:242.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.