SFS 2019:878 Lag om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt

SFS2019-878.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1992:339) om propor-
tionellt valsätt ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller proportionella val som förrättas av

– kommunfullmäktige,
– regionfullmäktige,
– styrelsen eller någon annan nämnd i en kommun, en region eller ett

kommunalförbund,

– förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen i kommunalförbund, och
– indelningsdelegerade.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2016:739.

SFS

2019:878

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.