SFS 2010:721 Lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument / SFS 2010:721 Lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
100721.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar
av dokument;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § lagen (1993:1392) om plikt-

exemplar av dokument ska ha följande lydelse.

18 §

2

Av ljudradio- och televisionsprogram, som ska spelas in enligt 5 kap.

3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden, ska pliktexemplar lämnas i form av en
sådan inspelning av programmet som ska göras enligt bestämmelsen.

Av ljudradio- och televisionsprogram, som svenskt programföretag får

sända med stöd av tillstånd enligt 4 kap. 3 § och 11 kap. 1 § radio- och tv-
lagen (2010:696) eller som genom satellitsändning som utgår från Sverige
förmedlas till allmänheten från svenskt programföretag, ska ett pliktexem-
plar lämnas av varje sändning.

Av andra ljudradio- och televisionsprogram än som avses i andra stycket

ska ett pliktexemplar lämnas av varje sändning som ägt rum under högst fyra
veckor per kalenderår. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får besluta för vilka veckor som pliktexemplar ska lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Senaste lydelse 1996:859.

SFS 2010:721

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar
av dokument;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § lagen (1993:1392) om plikt-

exemplar av dokument ska ha följande lydelse.

18 §

2

Av ljudradio- och televisionsprogram, som ska spelas in enligt 5 kap.

3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden, ska pliktexemplar lämnas i form av en
sådan inspelning av programmet som ska göras enligt bestämmelsen.

Av ljudradio- och televisionsprogram, som svenskt programföretag får

sända med stöd av tillstånd enligt 4 kap. 3 § och 11 kap. 1 § radio- och tv-
lagen (2010:696) eller som genom satellitsändning som utgår från Sverige
förmedlas till allmänheten från svenskt programföretag, ska ett pliktexem-
plar lämnas av varje sändning.

Av andra ljudradio- och televisionsprogram än som avses i andra stycket

ska ett pliktexemplar lämnas av varje sändning som ägt rum under högst fyra
veckor per kalenderår. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får besluta för vilka veckor som pliktexemplar ska lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Senaste lydelse 1996:859.

SFS 2010:721

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.