SFS 2010:1880 Lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument / SFS 2010:1880 Lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
101880.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar
av dokument;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12, 20, 28 och 31 §§ lagen

(1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska ha följande lydelse.

12 §

2

Av film som har gjorts tillgänglig för allmänheten här i landet ska ett

pliktexemplar lämnas.

Av videogram som har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet i

minst fem exemplar ska ett pliktexemplar lämnas.

Föreskrifterna i denna paragraf gäller inte om annat följer av 13 § eller av

vad som föreskrivs om kombinerat material i 16 och 17 §§.

20 §

3

Pliktexemplar av filmer eller dokument för elektronisk återgivning

ska lämnas av den som har låtit göra filmerna eller dokumenten tillgängliga
för allmänheten här i landet.

28 §

4

Pliktexemplar ska lämnas av

1. annan skrift som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen än tryckt

dagstidning, inom en månad efter utgången av det kalenderkvartal under
vilket skriften gavs ut,

2. videogram, så snart som videogrammet har gjorts tillgängligt för all-

mänheten här i landet, och

3. skrift i mikroform, film eller annat dokument för elektronisk återgiv-

ning än videogram, inom en månad från den dag då dokumentet först gjordes
tillgängligt för allmänheten här i landet.

31 §

5

Kungl. biblioteket ska med hjälp av automatisk databehandling föra

ett särskilt register över pliktexemplar av videogram som har lämnats till
biblioteket. I registret ska ett nummer för varje videogram antecknas.

Kungl. biblioteket ska underrätta den som har lämnat pliktexemplar av

videogram om de nummer som videogrammen har fått i registret.

1 Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61.

2 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 1995:1375. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 2008:1419.

SFS 2010:1880

Utkom från trycket
den 21 december 2010

background image

2

SFS 2010:1880

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Den som är skyldig att lämna pliktexemplar av videogram till Kungl. bib-

lioteket ska föra en förteckning över videogram som omfattas av plikten och
i förteckningen ange de registernummer som de lämnade pliktexemplaren
har fått.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.