SFS 2017:1245 Lag om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman

171245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:335) om
Barnombudsman;

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:335) om Barn-

ombudsman

dels att 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 §, av följande lydelse.

7 §

2

Barnombudsmannen är skyldig att genast anmäla till socialnämnden

om ombudsmannen i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett
barn far illa.

Barnombudsmannen är skyldig att lämna uppgifter om det förhållande an-

mälningsplikten omfattar.

8 §

Barnombudsmannen får lämna

1. socialnämnden uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett

barns behov av stöd och skydd,

2. Inspektionen för vård och omsorg uppgifter som kan vara av betydelse

för myndighetens tillsyn.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:19, bet. 2017/18:SoU12, rskr. 2017/18:85.

2 Senaste lydelse 2002:377.

SFS 2017:1245

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.