SFS 2007:278 Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

070278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.;

utfärdad den 24 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (1993:891) om indriv-

ning av statliga fordringar m.m. skall ha följande lydelse.

6 §

2

Kronofogdemyndigheten skall, utöver vad som följer av 4 kap. 9 § ut-

sökningsbalken, göra den utredning om gäldenärens ekonomiska förhållan-
den som behövs för att en lämplig indrivningsåtgärd skall kunna bestämmas
(gäldenärsutredning).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:34, bet. 2006/07:CU15, rskr. 2006/07:128.

2

Senaste lydelse 1995:312.

SFS 2007:278

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.