SFS 1994:692 Lag om kommunala folkomröstningar

SFS 1994_692 Lag om kommunala folkomröstningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om kommunala folkomröstningar;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller för folkomröstning som avses i kommunallagen

(1991:900).

2 § I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröst-
ning skall fullmäktige besluta om

1. dag för omröstningen,

2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
3. att röstlängd skall framställas och röstkort upprättas,
4. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättiga-

de,

5. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, samt

6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.
Fullmäktige får besluta om de ytterligare föreskrifter som behövs för att

genomföra folkomröstningen.

3 § Kommunen eller landstinget skall på lämpligt sätt informera sina
medlemmar om det som fullmäktige beslutat enligt 2 § och om vad som i
övrigt gäller för folkomröstningen.

4 § För folkomröstningens genomförande i en kommun svarar valnämn-
den.

För folkomröstningens genomförande i ett landsting svarar valnämnden

i den kommun inom landstingets område som landstinget träffar överens-
kommelse med. Om överenskommelse inte kan träffas, skall folkomröst-
ningen genomföras av valnämnden i den kommun där landstinget har sin
anslagstavla.

5 § Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbok-
förd i kommunen och som fyller 18 år senast på dagen för folkomröstning-
en.

Andra än svenska medborgare har rösträtt bara om de varit folkbokför-

da i Sverige den 1 november de tre åren närmast före det år då folkomröst-
ningen hålls.

Rösträtt vid folkomröstning i ett landsting har den som har rösträtt vid

folkomröstning i en kommun inom landstinget.

6 § En röstsedel är ogiltig om den

1. inte har tillhandahållits av valnämnden eller

2. är försedd med kännetecken som uppenbarligen har blivit anbragt på

röstsedeln med avsikt.

1

Prop. 1993/94: 188, bet. 1993/94: KU40, rskr. 1993/94:379. 1299

SFS 1994:692
Utkom från trycket
den 20 juni 1994

background image

SFS 1994:692

Om det i ett röstkuvert finns flera likalydande röstsedlar, skall endast en

röstsedel räknas. Finns det i annat fall mer än en röstsedel i röstkuvertet,
är samtliga dessa röstsedlar ogiltiga.

7 § Sedan valnämnden har avslutat rösträkningen, skall röstsedlarna
läggas in i särskilda omslag, de godkända för sig och de ogiltiga för sig.
Omslagen skall förseglas.

Röstsedlarna skall förvaras minst ett år efter det att sammanräkningen

har avslutats.

8 § Tillkännagivandet om justering av valnämndens protokoll med an-
ledning av en folkomröstning i ett landsting skall anslås på landstingets
anslagstavla.

9 § Valnämndens beslut med anledning av en folkomröstning i ett lands-
ting får på begäran av en medlem av det landstinget överklagas genom
laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900).

10 § Framställande av röstlängd och upprättande av röstkort görs av

skattemyndigheten i det län inom vilket kommunen eller landstinget lig-
ger.

Skattemyndigheten har rätt till ersättning för de kostnader som föran-

leds av den kommunala folkomröstningen.

Denna lag träder, i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

INGER DAVIDSON
(Civildepartementet)

1300

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.