SFS 1998:256 Lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar / SFS 1998:256 Lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
SFS 1998_256 Lag om ändring i lagen (1994_692) om kommunala folkomröstningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

526

1

Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

J�RGEN ANDERSSON

Ingvar Paulsson
(Inrikesdepartementet)

utfärdad den 14 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 10 § lagen (1994:692) om kom-

munala folkomröstningar orden ⬝det län inom vilket⬝ skall bytas ut mot

⬝den region inom vilken⬝.

SFS 1998:256
Utkom från trycket
den 27 maj 1998

Lag
om ändring i lagen (1994:692) om kommunala
folkomröstningar;

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.