SFS 2019:888 Lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

SFS2019-888.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:692) om kommunala

folkomröstningar

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3–6, 8, 9, 12 och 13 §§ lagen
(1994:692) om kommunala folkomröstningar ska ha följande lydelse.

3 § Kommunen eller regionen ska på lämpligt sätt informera sina med-
lemmar om det som fullmäktige beslutat enligt 2 § och om vad som i övrigt
gäller för folkomröstningen.

4 § För folkomröstningens genomförande i en kommun svarar val-
nämnden.

För folkomröstningens genomförande i en region svarar valnämnden i den

kommun inom regionens område som regionen träffar överenskommelse
med. Om överenskommelse inte kan träffas, ska folkomröstningen genom-
föras av valnämnden i den kommun där regionen har sin anslagstavla.

5 §2 Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbokförd
i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och

1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens

medlemsstater (unionsmedborgare),

2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröst-

ningen.

Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har också en sådan unions-

medborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket kommunallagen
(2017:725).

Rösträtt vid folkomröstning i en region har den som har rösträtt vid folk-

omröstning i en kommun inom regionen.

6 §3 När en kommunal folkomröstning ska hållas, ska en röstlängd upp-
rättas för varje omröstningsdistrikt. Det är uppgifterna i folkbokföringsdata-
basen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatte-
förvaltningens folkbokföringsverksamhet och i fastighetsregistret enligt
lagen (2000:224) om fastighetsregister 30 dagar före dagen för folkomröst-
ningen som ska ligga till grund för uppgifterna i röstlängderna.

Uppgifter för framställning av röstlängder och röstkort tillhandahålls av

den centrala valmyndigheten efter anmälan.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:738.

3 Senaste lydelse 2002:250.

SFS

2019:888

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:888

Ska folkomröstning äga rum samtidigt med ett allmänt val eller en natio-

nell folkomröstning, får röstlängderna och röstkorten för den kommunala
folkomröstningen samordnas med valet eller den nationella folkomröst-
ningen. I annat fall och för de personer som inte är röstberättigade i det
allmänna valet eller den nationella folkomröstningen ska kommunen eller
regionen framställa röstlängd och upprätta röstkort med ledning av register-
uppgifterna från den centrala valmyndigheten.

Centrala valmyndigheten har rätt till ersättning för de kostnader som för-

anleds av den kommunala folkomröstningen.

8 §4 Väljare som har förlorat sitt röstkort eller inte fått något röstkort ska
få ett duplettröstkort om de begär det.

Om den kommunala folkomröstningen ska hållas på samma dag som ett

allmänt val eller en nationell folkomröstning, får duplettröstkort tillhanda-
hållas hos centrala valmyndigheten, länsstyrelsen, en utlandsmyndighet eller
kommunen. I annat fall får duplettröstkort tillhandahållas hos den kommun
eller region som ansvarar för folkomröstningen.

De som vill ha ett duplettröstkort ska lämna uppgift om namn och person-

nummer.

9 §5 Om folkomröstning ska äga rum samtidigt med ett allmänt val eller
en nationell folkomröstning, kan de som anser att röstlängden innehåller
felaktiga uppgifter om dem skriftligen begära att uppgifterna rättas. Bestäm-
melserna i 5 kap. 5–7 §§ samt 15 kap. 3 § 2, 5 §, 6 § första stycket 2 och
andra stycket samt 9 § vallagen (2005:837) ska då tillämpas.

I annat fall ska de som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter

om dem skriftligen begära hos den kommun eller region som ansvarar för
omröstningen att uppgifterna rättas. Det som inträffat senare än 30 dagar
före valdagen får inte ligga till grund för rättelse enligt denna paragraf.

12 §6 Tillkännagivandet om justering av valnämndens protokoll med
anledning av en folkomröstning i en region ska anslås på regionens
anslagstavla.

13 §7 Valnämndens beslut med anledning av en folkomröstning i en region
får på begäran av en medlem av den regionen överklagas genom laglighets-
prövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2002:250.

5 Senaste lydelse 2005:844.

6 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2002:250.

7 Senaste lydelse 2017:738.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.