SFS 2002:250 Lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

020250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:692) om kommunala
folkomröstningar;

utfärdad den 2 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:692) om kom-

munala folkomröstningar

dels

att nuvarande 6–9 och 10 §§ skall betecknas 10–13 och 6 §§,

dels

att 2 och 5 §§ samt nya 6 och 10 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 7, 8 och 9 §§, av föl-

jande lydelse.

2 §

I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning

skall fullmäktige besluta om

1. dag för omröstningen,
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade,
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i

omröstningslokalen, samt

6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.
Dagen för folkomröstningen skall beslutas efter samråd med den centrala

valmyndigheten. Samrådet skall ske senast tre månader före omröstnings-
dagen.

Ett omröstningsdistrikt skall omfatta ett eller flera valdistrikt. Skall den

kommunala folkomröstningen äga rum samtidigt med ett allmänt val eller en
nationell folkomröstning, skall omröstningsdistrikt och valdistrikt samman-
falla.

Om den kommunala folkomröstningen skall hållas på samma dag som ett

allmänt val eller en nationell folkomröstning, skall röstsedlarna för den
kommunala folkomröstningen ha en färg som avviker från de övriga val-
eller röstsedlarna.

Fullmäktige får besluta om de ytterligare föreskrifter som behövs för att

genomföra folkomröstningen

5 §

Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbokförd i

kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och

1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens

medlemsstater (unionsmedborgare),

1

Prop. 2001/02:80, bet. 2001/02:KU14, rskr. 2001/02:190.

SFS 2002:250

Utkom från trycket
den 15 maj 2002

background image

2

SFS 2002:250

2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. för det fall de är andra utlänningar, har varit folkbokförda i Sverige tre

år i följd före dagen för folkomröstningen.

Rösträtt vid folkomröstning i ett landsting har den som har rösträtt vid

folkomröstning i en kommun inom landstinget.

6 §

När en kommunal folkomröstning skall hållas, skall en röstlängd upp-

rättas för varje omröstningsdistrikt. Det är uppgifterna i folkbokföringsdata-
basen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteför-
valtningens folkbokföringsverksamhet och i fastighetsregistret enligt lagen
(2000:224) om fastighetsregister 30 dagar före dagen för folkomröstningen
som skall ligga till grund för uppgifterna i röstlängderna.

Uppgifter för framställning av röstlängder och röstkort tillhandahålls av

den centrala valmyndigheten efter anmälan.

Skall folkomröstning äga rum samtidigt med ett allmänt val eller en natio-

nell folkomröstning, får röstlängderna och röstkorten för den kommunala
folkomröstningen samordnas med valet eller den nationella folkomröst-
ningen. I annat fall och för de personer som inte är röstberättigade i det all-
männa valet eller den nationella folkomröstningen skall kommunen eller
landstinget framställa röstlängd och upprätta röstkort med ledning av regis-
teruppgifterna från den centrala valmyndigheten.

Centrala valmyndigheten har rätt till ersättning för de kostnader som för-

anleds av den kommunala folkomröstningen.

7 §

Röstkorten skall skickas ut så snart som möjligt. Om förtidsröstning

skall ske, skall röstkorten vara de röstberättigade till handa senast den dag
som förtidsröstningen inleds.

8 §

Väljare som har förlorat sitt röstkort eller inte fått något röstkort skall

få ett duplettröstkort om de begär det.

Om den kommunala folkomröstningen skall hållas på samma dag som ett

allmänt val eller en nationell folkomröstning, får duplettröstkort tillhanda-
hållas hos centrala valmyndigheten, länsstyrelsen, en utlandsmyndighet eller
kommunen. I annat fall får duplettröstkort tillhandahållas hos den kommun
eller det landsting som ansvarar för folkomröstningen.

De som vill ha ett duplettröstkort skall lämna uppgift om namn och per-

sonnummer.

9 §

Om folkomröstning skall äga rum samtidigt med ett allmänt val eller

en nationell folkomröstning, kan de som anser att röstlängden innehåller fel-
aktiga uppgifter om dem skriftligen begära att uppgifterna rättas. Bestäm-
melserna i 7 kap. 11–14 §§ vallagen (1997:157) skall då tillämpas.

I annat fall skall de som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgif-

ter om dem skriftligen begära hos den kommun eller det landsting som an-
svarar för omröstningen att uppgifterna rättas. Det som inträffat senare än
30 dagar före valdagen får inte ligga till grund för rättelse enligt denna para-
graf.

10 §

En röstsedel är ogiltig om den

1. inte har tillhandahållits av valnämnden eller

background image

3

SFS 2002:250

2. har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt.
Om det i ett röstkuvert finns flera likalydande röstsedlar, skall endast en

röstsedel räknas. Finns det i annat fall mer än en röstsedel i röstkuvertet, är
samtliga dessa röstsedlar ogiltiga.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Barbro Rosensvärd
(Justitiedepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.