SFS 1995:732 Lag om skydd för gravfriden vid vraket efter passa-gerarfartyget Estonia

SFS 1995_732 Lag om skydd för gravfriden vid vraket efter passa-gerarfartyget Estonia

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1286

SFS 1995:732

Utkom från trycket
den 16 juni 1995

Lag
om skydd för gravfriden vid vraket efter passa-
gerarfartyget Estonia;

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § I denna lag finns bestämmelser till skydd för gravfriden i vraket ef-

ter passagerarfartyget Estonia och i ett anslutande område i Östersjön.

Det skyddade området är rektangulärt och har, enligt det geodetiska

1

Prop. 1994/95:190, bet. 1994/95:JuU23, rskr. 1994/95:377.

background image

SFS 1995:732

referenssystemet World Geodetic System 1984 (WGS 84), följande
positioner som hörn.

1. 59 grader 23,500 minuter nordlig bredd

21 grader 40,000 minuter östlig längd

2. 59 grader 23,500 minuter nordlig bredd

21 grader 42,000 minuter östlig längd

3. 59 grader 22,500 minuter nordlig bredd

21 grader 42,000 minuter östlig längd

4. 59 grader 22,500 minuter nordlig bredd

21 grader 40,000 minuter östlig längd

2 § Dykning och annan undervattensverksamhet får inte bedrivas i vra-
ket efter passagerarfartyget Estonia eller inom det område som anges i

1 § andra stycket. Förbudet gäller dock inte verksamhet som avser att

täcka över eller skydda vraket eller att förhindra förorening av den
marina miljön från vraket, om verksamheten bedrivs av en myndighet i
Estland, Finland eller Sverige eller på uppdrag av en sådan myndighet.

3 § Den som uppsåtligen bryter mot 2 § döms till böter eller fängelse i
högst två år. För försök döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

4 § Föremål som någon har kommit Över vid brott mot denna lag eller
föremålets värde skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart
oskäligt. Detsamma gäller ersättning som har lämnats till den som har
begått ett sådant brott.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott mot denna lag får

förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det
annars finns särskilda skäl. I stället för egendomen kan dess värde
förklaras förverkat.

5 § För brott mot denna lag döms vid svensk domstol, även om 2 kap.
2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

STEN HECKSCHER
(Justitiedepartementet)

1287

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.