SFS 2021:557 Lag om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia

SFS2021-557.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden

vid vraket efter passagerarfartyget Estonia

Utfärdad den 10 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1995:732) om skydd för
gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia ska ha följande
lydelse.

2 § Dykning och annan undervattensverksamhet får inte bedrivas i vraket
efter passagerarfartyget Estonia eller inom det område som anges i 1 § andra
stycket. Förbudet gäller dock inte verksamhet som avser att utreda
förlisningen, att täcka över eller skydda vraket eller att förhindra förorening
av den marina miljön från vraket, om verksamheten bedrivs av en myndighet
i Estland, Finland eller Sverige eller på uppdrag av en sådan myndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Walo von Greyerz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:165, bet. 2020/21:JuU36, rskr. 2020/21:343.

SFS

2021:557

Publicerad
den

11 juni 2021

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.