SFS 2021:1030 Lag om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia

SFS2021-1030.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden

vid vraket efter passagerarfartyget Estonia

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1995:732) om skydd för
gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia ska ha följande lydelse.

5 § Svensk domstol är behörig att döma över brott mot denna lag även om
det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Walo von Greyerz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

SFS

2021:1030

Publicerad
den

8 november 2021

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.