SFS 2014:800 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen / SFS 2014:800 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
140800.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:701) om Tull-

verkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen att 3, 4 och 19 §§ ska ha följande lydelse.

3 §

2

Lagen är tillämplig endast beträffande följande varor:

1. krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och pro-

dukter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd,

2. narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),
3. vapen och ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),
4. injektionssprutor och kanyler,
5. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dop-

ningsmedel,

6. springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithands-

kar, batonger, karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande,

7. kulturföremål som avses i 5 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen

m.m.,

8. hundar och katter för annat ändamål än handel,
9. spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, teknisk sprit

och alkoholhaltiga preparat enligt alkohollagen (2010:1622), samt tobaksva-
ror vid kontroll av åldersgränsen i 13 § tobakslagen (1993:581),

10. nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk och reptiler,
11. andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur, om det

finns särskild anledning att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att
djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en allvarlig hälsorisk för män-
niskor eller djur, att medföljande dokument är ofullständiga eller felaktiga, att
erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i övrigt gäller för inför-
seln inte är uppfyllda,

12. barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och ut-

försel av barnpornografi,

13. varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga

varor,

1 Prop. 2013/14:144, bet. 2013/14:FöU11, rskr. 2013/14:324.

2 Senaste lydelse 2010:1628.

SFS 2014:800

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:800

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

14. varor som ska beskattas enligt lagen (2004:228) om beskattning av viss

privatinförsel av tobaksvaror,

15. sprängämnesprekursorer enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av spräng-
ämnesprekursorer och 3 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

4 §

3

Den som för in en vara från ett annat EU-land till Sverige ska anmäla

varan till Tullverket om varan omfattas av ett förbud mot införsel eller ett vill-
kor för införsel som inte är uppfyllt eller om varan förs in med stöd av ett till-
stånd som meddelats på grund av en oriktig uppgift eller en utelämnad före-
skriven uppgift. En sådan anmälan ska göras också av den som för ut en vara
från Sverige till ett annat EU-land om varan omfattas av ett förbud mot utför-
sel eller ett villkor för utförsel som inte är uppfyllt eller om varan förs ut med
stöd av ett tillstånd som meddelats på grund av en oriktig uppgift eller en ute-
lämnad föreskriven uppgift.

Den som från ett annat EU-land till Sverige för in eller från Sverige till ett

sådant land för ut en vara som avses i 3 § 1, 3, 8, 10 eller 11, eller 15 när det
gäller tillståndspliktiga sprängämnesprekursorer enligt 3 § lagen (2014:799)
om sprängämnesprekursorer, ska dock alltid anmäla varan till Tullverket.

Anmälan enligt första stycket ska göras utan dröjsmål vid närmaste beman-

nade tullplats. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Tullverket
får meddela närmare föreskrifter om anmälningsskyldigheten enligt första
och andra styckena.

19 §

4

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet låter bli att

1. göra en anmälan enligt 4 § när en vara som avses i 3 § 3 eller 15 när det

gäller tillståndspliktiga sprängämnesprekursorer enligt 3 § lagen (2014:799)
om sprängämnesprekursorer förs in till Sverige,

2. stanna på en tulltjänstemans anmaning enligt 5 §, eller
3. lämna uppgifter och visa upp handlingar för en tulltjänsteman enligt 6 §.
I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 2 september 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2003:811.

4 Senaste lydelse 2012:307.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.