Lag (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1996:810
Departement: Justitiedepartementet L6
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:897
Länk: Länk till register

SFS nr:

1996:810
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1996-06-19
Ändrad: t.o.m. SFS

2019:897
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Inledande bestämmelser

1 §   Riksdagsförvaltningen ska föra ett register (ekonomiska registret) med uppgifter om riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen. Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling.

Riksdagsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs enligt denna lag.
Lag (2018:240).

1 a §   Vid behandling av personuppgifter i det ekonomiska registret kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Även lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning gäller vid behandling av personuppgifter, om inte annat följer av denna lag.
Lag (2018:240).

2 §   Vad som sägs i lagen om ledamot gäller även talmannen samt samtliga ersättare som utövar uppdrag som ledamot och som beräknas tjänstgöra under minst tre månader i följd.
Lag (2016:1118).

3 §   Registrering sker efter anmälan av riksdagsledamot.

4 §   En ledamot ska till registret anmäla alla vid anmälningstillfället relevanta uppgifter om sådana förhållanden som anges i 8 §.

En ledamot som inte har något sådant åtagande eller intresse som avses i 8 § ska anmäla detta till registret. Lag (2008:38).

Ändamål

5 §   Riksdagsförvaltningen får behandla personuppgifter i det ekonomiska registret om det är nödvändigt för att ge en samlad information om riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen i den omfattning som är motiverad av ett befogat allmänt intresse. Lag (2018:240).

Anmälan

6 §   En anmälan enligt 4 § ska göras skriftligen till riksdagens kammarkansli. Anmälan ska göras inom fyra veckor från det att riksdagen sammanträtt första gången efter ett val eller från den senare tidpunkt då uppdraget som riksdagsledamot påbörjades. Lag (2008:38).

7 §   Nya registreringspliktiga uppgifter eller ändringar av registrerade uppgifter skall anmälas skriftligen inom fyra veckor efter det att de uppkommit. Lag (2008:38).

Registerinnehåll

8 §   Registret ska innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och valkrets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering.

För varje ledamot ska följande uppgifter registreras:

Art av åtagande eller ekonomiskt   Uppgifter som ska 
intresse registreras

1. Innehav av aktier i ett aktiebolag,   Bolagets, föreningens 
andel i ett handelsbolag eller en   eller den utländska 
ekonomisk förening utom     juridiska personens 
bostadsrättsförening samt andel i en   namn.
motsvarande utländsk juridisk person, om värdet av aktierna eller andelen beträffande varje bolag eller förening eller motsvarande juridiska person vid anmälningstillfället överstiger två prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Med aktier jämställs sådana finansiella instrument som berättigar till
förvärv av aktier.  
2. Ägande, helt eller delvis, av   Fastighetens beteckning.
näringsfastighet enligt 2 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229).

3. Avlönad anställning som inte är   Befattningens art och
av endast tillfällig karaktär.    arbetsgivarens namn.
4. Avtal av ekonomisk karaktär med   Avtalets art och 
tidigare arbetsgivare, såsom avtal   arbetsgivarens namn.
om löne- eller pensionsförmån eller annan förmån som utgår under tid som omfattas av uppdraget som
riksdagsledamot.  
5. Avtal av ekonomisk karaktär med   Avtalets art och 
en arbetsgivare eller       arbetsgivarens eller 
uppdragsgivare, även om avtalet   uppdragsgivarens namn.
får effekt först efter det att uppdraget som riksdagsledamot
har upphört.  
6. Inkomstbringande självständig   Arten av verksamhet 
verksamhet som bedrivs vid     och i förekommande 
sidan av uppdraget som       fall namnet på den 
riksdagsledamot.      juridiska person i 
          vilken verksamheten 
          bedrivs.
7. Styrelseuppdrag och uppdrag     Uppdragets art och
som revisor i aktiebolag,     bolagets, föreningens 
handelsbolag, ekonomisk förening   eller den utländska 
eller motsvarande utländsk     juridiska personens 
juridisk person.      namn.
8. Styrelseuppdrag och uppdrag     Uppdragets art och
som revisor i en ideell     föreningens, 
förening som har till syfte att   stiftelsens eller den 
främja medlemmarnas ekonomiska     utländska juridiska 
intressen, i en stiftelse som     personens namn.
bedriver rörelse eller annan ekonomisk verksamhet eller i en motsvarande utländsk
juridisk person.  
9. Statligt eller kommunalt uppdrag,   Uppdragets art och 
som inte är av endast tillfällig   uppdragsgivarens namn.
karaktär.

10. Stadigvarande materiell     Arten av förmån och
förmån samt sekreterar- eller     den som har bekostat 
utredningshjälp som inte har     den.
betalats av ledamoten själv och som har anknytning till
uppdraget som riksdagsledamot.  
11. Skulder, borgensåtaganden     Arten av skuld eller 
och andra åtaganden som hänför     åtagande och vilken 
sig till verksamhet eller     verksamhet eller vilket 
ekonomiska intressen enligt     intresse enligt 1, 2 
1, 2 och 6. Anmälan behöver     och 6 som skulden eller 
endast göras för en skuld     åtagandet hänför sig 
eller ett åtagande som vid     till samt borgenärens 
anmälningstillfället       namn.
överstiger två prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken.  
Uppgifterna i registret ska vara offentliga.
Lag (2019:897).

9 §   För ledamot som har anmält att det inte förekommer någon uppgift att registrera skall registret innehålla en anteckning om det. Lag (2008:38).

Underrättelse

10 §   Innan anmälda uppgifter får registreras ska i förekommande fall enskilda och juridiska personer samt offentliga organ som avses i 8 § andra stycket 3-5, 7, 8, 10 eller 11 ges tillfälle att yttra sig över uppgifter som berör dem. Om ett sådant yttrande innehåller en invändning mot en lämnad uppgift, ska riksdagsledamoten ges tillfälle att ändra eller komplettera sin anmälan. Lag (2016:1118).

Tidpunkt för registrering

11 §   Uppgifterna i en anmälan skall, om det inte möter hinder på grund av förfarande enligt 10 §, registreras senast tre veckor efter anmälan. Lag (2008:38).

Underlåtenhet att göra anmälan

12 §   Talmannen ska vid ett kammarsammanträde meddela att en ledamot inte fullgjort skyldigheten att anmäla uppgifter till registret enligt 6 och 7 §§. Lag (2008:38).

Sökbegrepp

13 §   Som sökbegrepp får användas endast en ledamots namn.
Lag (2008:38).

Gallring

14 §   Uppgifterna ska utgå ur registret när en valperiod har löpt ut. Även uppgifterna om den som under en valperiod lämnar sitt uppdrag ska utgå ur registret. Vid registreringen av förändringar av i registret antecknade förhållanden ska de gamla uppgifterna utgå ur registret. Lag (2008:38).

15 §   Uppgifter som har utgått ur registret skall arkiveras enligt arkivlagen (1990:782). Lag (2008:38).

16 §   Har upphävst genom lag (2018:240).
Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna lag. Lag (2008:38).

Överklagande

17 §   Beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2018:240).


Övergångsbestämmelser

1996:810
   1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.
   2. För den vid ikraftträdandet löpande valperioden skall i stället för vad som anges i 6 § en anmälan om registrering göras inom fyra veckor från det att riksdagen sammanträtt första gången under riksmötet 1996/97.

1999:1295

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.

2008:38
   1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.
   2. En ledamot som vid ikraftträdandet inte har gjort anmälan till registret ska, i stället för vad som anges i 6 §, göra sådan anmälan inom fyra veckor från ikraftträdandet av denna lag.

2016:1118
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
   2. Bestämmelsen i 8 § i den nya lydelsen tillämpas även på skulder, borgensåtaganden och andra åtaganden som har uppkommit före ikraftträdandet. Sådana skulder, borgensåtaganden och andra åtaganden ska anmälas senast fyra veckor efter ikraftträdandet.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.