SFS 1999:956 Lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1998:1593) om trossamfund / SFS 1999:956 Lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund
990956.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund;

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16 § lagen (1998:1593) om tros-

samfund skall ha följande lydelse.

16 §

Svenska kyrkan har rätt till hjälp av staten med bestämmande, debite-

ring och redovisning av avgifter från dem som tillhör Svenska kyrkan samt
med att ta in avgifterna. �ven andra registrerade trossamfund kan beviljas
sådan hjälp. Bestämmelser om förfarandet meddelas i särskild lag.

Regeringen beslutar att ett annat registrerat trossamfund än Svenska kyr-

kan skall få sådan hjälp. Regeringen får besluta att ett trossamfund som har
beviljats hjälp inte längre skall få det.

Hjälpen får lämnas endast till ett trossamfund som
1. bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som

samhället vilar på, och

2. är stabilt och har egen livskraft.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Martin Holmgren
(Kulturdepartementet)

1

Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45.

SFS 1999:956

Utkom från trycket
den 3 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.