SFS 1998:587 Lag om rätt för landstinget och kommunerna i Skåne län och Västra Götalands län att lämna bidrag till annan kommun

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1998:587) om rätt för landstinget och kommunerna i Skåne län och Västra Götalands län att lämna bidrag till annan kommun / SFS 1998:587 Lag om rätt för landstinget och kommunerna i Skåne län och Västra Götalands län att lämna bidrag till annan kommun
980587.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om rätt för landstinget och kommunerna i Skåne
län och Västra Götalands län att lämna bidrag till
annan kommun;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Med anledning av bildandet av Skåne läns landsting och Västra Göta-

lands läns landsting får

1. Skåne läns landsting lämna bidrag till en eller flera kommuner i Skåne

län och Västra Götalands läns landsting lämna bidrag till Göteborgs kom-
mun, om det behövs för att motverka att bildandet av de nya landstingen för-
anleder höjt uttag av kommunalskatt, och

2. kommunerna i Skåne län respektive kommunerna i Västra Götalands

län lämna bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mellan
kommunerna till följd av överlåtelse av uppgifter mellan landstinget och
kommunerna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

J�RGEN ANDERSSON
(Inrikesdepartementet)

1

Prop. 1997/98:153, bet. 1997/98:FiU28, rskr. 1997/98:311.

SFS 1998:587

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar