SFS 2003:729 Lag om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden / SFS 2003:729 Lag om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden
030729.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1305) om
Forskarskattenämnden;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 8 och 9 §§ lagen (1999:1305) om

Forskarskattenämnden

2 ordet ⬝Riksskatteverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Skatte-

verket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av
8 § 2000:1162
9 § 2000:1162.

SFS 2003:729

Utkom från trycket
den 18 november 2003

4* SFS 2003:713�757

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.