SFS 2000:1162 Lag om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden / SFS 2000:1162 Lag om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden
001162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1305) om
Forskarskattenämnden;

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1999:1305) om

Forskarskattenämnden

dels

att nuvarande 3 § skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före nuvarande 5 § skall utgå,

dels

att

nuvarande 4, 5 respektive 6 § skall betecknas 3, 6 respektive 5 §,

dels

att 1, 2, 7

�

9, nya 3, 5 och 6 §§ samt rubrikerna närmast före 1 och

2 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 §, och närmast före nya

6 § samt 7 § nya rubriker av följande lydelse.

Uppgifter m.m.

1 §

Forskarskattenämnden prövar om de förutsättningar för skattelättnader

som anges i 11 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229) är uppfyllda.

Vid tillämpningen av denna lag är arbetstagare den som tar emot ersätt-

ning och arbetsgivare den som betalar ut ersättning.

Sammansättning m.m.

2 §

Forskarskattenämnden består av sex ledamöter och fem personliga er-

sättare. Ledamöterna och ersättarna förordnas av regeringen för högst fyra år
i taget.

Regeringen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande

samt bland ersättarna en ersättare för vice ordföranden. Dessa tre skall ha
särskild insikt i beskattningsfrågor. �vriga ledamöter och ersättare skall ha
särskild insikt i företagslednings-, forsknings- eller produktutvecklingsfrå-
gor.

Svenska Arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund skall ge-

mensamt ge förslag till en ledamot och en ersättare. Vetenskapsrådet skall
ge förslag till två ledamöter och två ersättare. Närings- och teknikutveck-
lingsverket skall ge förslag till en ledamot och en ersättare.

1

Prop. 2000/01:12, bet. 2000/01:SkU6, rskr. 2000/01:70.

SFS 2000:1162

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

2

SFS 2000:1162

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

3 §

Om ersättaren har särskild sakkunskap inom det område som ärendet

avser får han kallas att delta i behandlingen av ett ärende i stället för ledamo-
ten.

4 §

Forskarskattenämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra

ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Nämnden är dock beslutför med
tre ledamöter, bland dem ordföranden, om samtliga är ense om beslutet.

5 §

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tilläm-

pas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

Ansökan

6 §

En ansökan till Forskarskattenämnden skall vara skriftlig och avse en

viss person. Ansökan får göras av arbetsgivaren eller arbetstagaren.

Ansökan skall ha kommit in till nämnden senast tre månader efter det att

arbetstagaren påbörjat arbetet i Sverige. Ansökan skall innehålla de uppgif-
ter som behövs för att nämnden skall kunna pröva ansökan.

Beslut

7 §

Beslut om skattelättnader skall innehålla uppgift om den tid beslutet

avser.

8 §

Arbetsgivaren, arbetstagaren och Riksskatteverket skall underrättas

om Forskarskattenämndens beslut.

9 §

Beslut av Forskarskattenämnden får överklagas till allmän förvalt-

ningsdomstol av arbetsgivaren, arbetstagaren och Riksskatteverket.

Om arbetsgivaren eller arbetstagaren överklagar beslutet skall Riksskatte-

verket föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången

vid 2002 års taxering.

2. I fall då arbetet påbörjas före den 1 april 2001 skall, i stället för 6 §

andra stycket första meningen, gälla att ansökan skall ha kommit in till
Forskarskattenämnden senast den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.