SFS 1999:1305 Lag om Forskarskattenämnden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden / SFS 1999:1305 Lag om Forskarskattenämnden
991305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om Forskarskattenämnden;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Uppgifter

1 §

Forskarskattenämnden prövar frågan om de förutsättningar för skatte-

lättnader som anges i 11 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229) är upp-
fyllda.

Sammansättning

2 §

Forskarskattenämnden är knuten till Riksskatteverket.

Ordförande i nämnden är Riksskatteverkets generaldirektör med överdi-

rektören i verket som personlig suppleant.

Nämnden skall i övrigt bestå av tre ledamöter, var och en med en person-

lig suppleant. Av ledamöterna skall en ha särskild insikt i beskattningsfrågor
och två särskild insikt i forskningsfrågor. Motsvarande gäller deras supple-
anter.

3 §

Ledamöterna och deras suppleanter förordnas av regeringen för tre år.

Ordförandena i Naturvetenskapliga forskningsrådet och Medicinska forsk-
ningsrådet skall gemensamt ge förslag till en ledamot och suppleant. Ordfö-
randen i Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet skall ge förslag
till en ledamot. Generaldirektören för Närings- och teknikutvecklingsverket
skall ge förslag till en suppleant.

4 §

En suppleant får kallas att delta i behandlingen av ett ärende i stället

för ledamoten, om han har särskild sakkunskap inom det område som ären-
det avser.

Handläggning

5 §

En ansökan till Forskarskattenämnden skall vara skriftlig och avse en

viss forskare. Ansökan får göras, förutom av forskaren, av den som anlitar
eller avser att anlita forskaren och av arbetsgivaren i utlandet om forskaren
kvarstår i dennes tjänst.

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

SFS 1999:1305

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1305

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

6 §

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, till-

lämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

Forskarskattenämnden är beslutför med ordföranden och två ledamöter,

om de är ense om beslutet.

7 §

Om Forskarskattenämnden finner att förutsättningarna för skattelättna-

der är uppfyllda, skall det anges i beslutet vilken tid beslutet avser.

8 §

Forskaren och den som anlitar eller avser att anlita forskaren skall un-

derrättas om nämndens beslut, även om han inte är sökande.

�verklagande

9 §

Forskarskattenämndens beslut får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid

2002 års taxering.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.