SFS 1999:289 Lag om Svenska kyrkans personal vid relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan den 1 januari 2000

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1999:289) om Svenska kyrkans personal vid relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan den 1 januari 2000 / SFS 1999:289 Lag om Svenska kyrkans personal vid relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan den 1 januari 2000
990289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om Svenska kyrkans personal vid
relationsändringen mellan staten och Svenska
kyrkan den 1 januari 2000;

utfärdad den 4 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

De rättigheter och skyldigheter som Svenska kyrkans församlingar och

kyrkliga samfälligheter har övergår enligt 3 § lagen (1998:1592) om infö-
rande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan till motsvarande försam-
lingar, kyrkliga samfälligheter eller stift inom Svenska kyrkan vid relations-
ändringen mellan staten och Svenska kyrkan den 1 januari 2000. Detta gäller
också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och
anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för relationsändringen,
om inte arbetstagaren väljer att frånträda anställningen. Arbetstagaren skall
senast den 31 december 1999 till arbetsgivaren anmäla om han eller hon inte
vill att anställningsavtalet skall övergå till den nya arbetsgivaren. Anställ-
ningen skall i så fall anses upphöra den 1 januari 2000.

2 §

De rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och

anställningsförhållanden som gäller för innehavare av biskopstjänst vid tid-
punkten för relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan den 1 ja-
nuari 2000 övergår då till det stift inom Svenska kyrkan i vilket biskops-
tjänsten är inrättad, om inte biskopen väljer att frånträda anställningen. Bi-
skopen skall senast den 31 december 1999 till arbetsgivaren anmäla om han
eller hon inte vill att anställningsavtalet skall övergå till den nya arbets-
givaren. Anställningen skall i så fall anses upphöra den 1 januari 2000.

3 §

De rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och

anställningsförhållanden som gäller för dem som är anställda vid �rkebi-
skopsämbetet vid tidpunkten för relationsändringen mellan staten och
Svenska kyrkan den 1 januari 2000 övergår då på Svenska kyrkan, om inte
arbetstagaren väljer att frånträda anställningen. Arbetstagaren skall senast
den 31 december 1999 till arbetsgivaren anmäla om han eller hon inte vill att
anställningsavtalet skall övergå till den nya arbetsgivaren. Anställningen
skall i så fall anses upphöra den 1 januari 2000.

1

Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176.

SFS 1999:289

Utkom från trycket
den 4 juni 1999

background image

2

SFS 1999:289

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

4 §

Vid tillämpningen av 28 § lagen (1976:580) om medbestämmande i ar-

betslivet skall de anställningsavtal och anställningsförhållanden som avses i
1�3 §§ anses ha övergått enligt 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

5 §

En arbetsgivare inom Svenska kyrkan skall trygga sina åtaganden avse-

ende pensionsrättigheter som är intjänade före den 1 januari 2000. Detta
skall arbetsgivaren göra genom pensionsförsäkring eller på något av de sätt
som anvisas i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Ef-
ter utgången av år 2009 skall dock tryggandet ske genom pensionsförsäkring
eller på det sätt som anvisas i 9�22 §§ nämnda lag.

6 §

Svenska kyrkan svarar solidariskt med sina organisatoriska delar för

sådana åtaganden som avser pensionsrättigheter som är intjänade före den
1 januari 2000 och som inte har tryggats enligt 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MARITA ULVSKOG
(Kulturdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.