SFS 2001:190 Lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

010190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:291) om avgift till
registrerat trossamfund;

utfärdad den 19 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 § lagen (1999:291) om avgift till

registrerat trossamfund skall ha följande lydelse.

8 §

2

Om staten till följd av behandlingen av en uppgift som avses i 5 § be-

talar skadestånd till en person som är registrerad i beskattningsdatabasen en-
ligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens be-
skattningsverksamhet skall det trossamfund som lämnat uppgiften ersätta
staten i motsvarande utsträckning.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.

2

Senaste lydelse 1999:957.

SFS 2001:190

Utkom från trycket
den 15 maj 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.