SFS 1999:291 Lag om avgift till registrerat trossamfund

990291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avgift till registrerat trossamfund;

utfärdad den 4 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Bestämmelser om statlig hjälp med beräkning, debitering och redovis-

ning av avgifter till Svenska kyrkan samt med att ta in avgifterna finns i 16 §
lagen (1998:1593) om trossamfund. Bestämmelser om kyrkoavgift finns i 7
och 8 §§ lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.

2 §

Regeringen får besluta att ett annat registrerat trossamfund än Svenska

kyrkan också skall få sådan statlig hjälp som avses i 16 § lagen (1998:1593)
om trossamfund.

Regeringen får besluta att ett trossamfund som har beviljats statlig hjälp

inte längre skall få sådan hjälp.

3 §

För den som tillhör Svenska kyrkan skall begravningsavgift enligt be-

gravningslagen (1990:1144) räknas in i kyrkoavgiften. Detta gäller dock inte
för den som är folkbokförd i en församling där kommunen är huvudman för
begravningsverksamheten.

4 §

Avgifter som tas in med statlig hjälp beräknas på grundval av den till

kommunal inkomstskatt beskattningsbara förvärvsinkomsten.

5 §

Vid beräkning, debitering, redovisning och betalning av avgifter gäller

skattebetalningslagen (1997:483).

6 §

Trossamfundet skall senast den 3 december varje år på medium för au-

tomatisk databehandling till Riksskatteverket lämna de uppgifter som be-
hövs för att beräkna, debitera, redovisa och ta in avgifterna.

Uppgifterna skall gälla för visst inkomstår och får endast avse personer

som den 1 november året före det inkomstår för vilket avgiften skall tas in

1. är skyldiga att betala kyrkoavgift enligt 7 § lagen (1998:1591) om

Svenska kyrkan, eller

2. har eller anses ha samtyckt enligt 7 § denna lag till att betala avgift till

trossamfundet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om hur uppgifterna skall lämnas.

1

Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176.

SFS 1999:291

Utkom från trycket
den 4 juni 1999

background image

2

SFS 1999:291

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

7 §

Andra registrerade trossamfund än Svenska kyrkan skall innan uppgif-

ter enligt 6 § lämnas skaffa skriftligt samtycke från de personer vilkas avgif-
ter skall tas in med statlig hjälp. Samtycket skall avse avgiftsskyldigheten till
trossamfundet och att avgifterna tas in med statlig hjälp.

Om trossamfundets stadgar innehåller regler om skyldighet för medlem-

marna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter
och avgifter enligt skattebetalningslagen (1997:483), anses medlemmarna ha
lämnat sådant samtycke som avses i första stycket.

8 §

Den som utträtt ur trossamfundet eller på annan grund inte längre är

betalningsskyldig till trossamfundet skall genast få en skriftlig bekräftelse på
detta från trossamfundet.

9 §

Om staten till följd av behandlingen av en uppgift som avses i 6 § beta-

lar skadestånd till en person som är registrerad i skatteregistret skall det tros-
samfund som lämnat uppgiften ersätta staten i motsvarande utsträckning.

10 §

Bestämmelser om beräkning av avgiftssats och utbetalning av avgif-

terna till trossamfundet finns i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser
om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999 och tillämpas första gången i

fråga om preliminär skatt för inkomståret 2000 och slutlig skatt enligt 2001
års taxering.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.