SFS 1999:957 Lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

990957.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:291) om avgift till
registrerat trossamfund;

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1999:291) om avgift

till registrerat trossamfund

dels

att 2 § skall upphöra att gälla,

dels

att nuvarande 3–10 §§ skall betecknas 2–9 §§,

dels

att 1 § samt de nya 4–6 och 8 §§ skall ha följande lydelse.

1 §

Bestämmelser om statlig hjälp med bestämmande, debitering och redo-

visning av avgifter till Svenska kyrkan samt med att ta in avgifterna finns i
16 § lagen (1998:1593) om trossamfund. Bestämmelser om kyrkoavgift
finns i 7 och 8 §§ lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.

4 §

Vid bestämmande, debitering, redovisning och betalning av avgifter

gäller skattebetalningslagen (1997:483).

5 §

Trossamfundet skall senast den 3 december varje år på medium för au-

tomatisk databehandling till Riksskatteverket lämna de uppgifter som be-
hövs för att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifterna.

Uppgifterna skall gälla för visst inkomstår och får endast avse personer

som den 1 november året före det inkomstår för vilket avgiften skall tas in

1. är skyldiga att betala kyrkoavgift enligt 7 § lagen (1998:1591) om

Svenska kyrkan, eller

2. har eller anses ha samtyckt enligt 6 § denna lag till att betala avgift till

trossamfundet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om hur uppgifterna skall lämnas.

6 §

Andra registrerade trossamfund än Svenska kyrkan skall innan uppgif-

ter enligt 5 § lämnas skaffa skriftligt samtycke från de personer vilkas avgif-
ter skall tas in med statlig hjälp. Samtycket skall avse avgiftsskyldigheten till
trossamfundet och att avgifterna tas in med statlig hjälp.

Om trossamfundets stadgar innehåller regler om skyldighet för medlem-

marna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter
och avgifter enligt skattebetalningslagen (1997:483), anses medlemmarna ha
lämnat sådant samtycke som avses i första stycket.

1

Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45.

SFS 1999:957

Utkom från trycket
den 3 december 1999

background image

2

SFS 1999:957

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

8 §

Om staten till följd av behandlingen av en uppgift som avses i 5 § beta-

lar skadestånd till en person som är registrerad i skatteregistret skall det tros-
samfund som lämnat uppgiften ersätta staten i motsvarande utsträckning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.